Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Vosbergerweg ongenummerd, nabij nummer 34, in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 8181JJ 34
Publicatiedatum
09-04-2019
Bekendmaking -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij het voornemen heeft tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het renoveren van de brug nabij kasteel Vosbergen. Perceel: Vosbergerweg ongenummerd, nabij nr. 34 in Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie K, nummer 7271.

Procedure

Een ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Een ieder kan binnen deze termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze over het besluit kenbaar maken bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde, telefoonnummer: (0578) 69 94 94.