Besluit aanwijzing locatie ondergrondse restafvalcontainer

Type bekendmaking
aanwijzingsbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181RM 3
Publicatiedatum
22-06-2021
Kaart behorende bij: Besluit aanwijzing locatie ondergrondse restafvalcontainer

-

Beschrijving

Het college van B&W Heerde heeft op 14 juni 2021 besloten om de locatie Wendakker, ter hoogte van de Wendakker 3, aan te wijzen als locatie voor een ondergrondse restafvalcontainer.

Procedure

Het aanwijzingsbesluit kunt u zes weken lang inzien, van 23 juni tot 4 augustus 2021. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het besluit is dan ook op deze pagina in te zien, onder aan de pagina onder 'Bijlagen'.

Bent u het hier niet mee eens?

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Uw bezwaarschrift moet voor 4 augustus door ons zijn ontvangen. In het bezwaarschrift moet staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Het instellen van bezwaar schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Om inwerkingtreding te schorsen dient een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Als dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient geadresseerd te zijn aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 200019, 2500 EA Den Haag. In uw verzoek vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit, de reden van uw verzoek en uw handtekening. U stuurt een kopie van het door u ingediende bezwaarschrift mee met uw verzoek.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Kees Beekhuis of Robinia Perlot van de Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen via (0578) 69 94 94.

Bijlagen