Verleende omgevingsvergunning Bonenburgerlaan 41

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181HC 41
Publicatiedatum
20-02-2019
Bekendmaking

--

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het bouwen van een koetshuis, een dierenverblijf, een stal/berging, een brug en een zwembad op het perceel Bonenburgerlaan 41 in Heerde. De activiteiten ‘bouwen’, ‘monument’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ zijn van toepassing. De bouwlocaties zijn gelegen op de rijksmonumentale historische buitenplaats De Bonenburg.

Inzagetermijn

U kunt de stukken van 20 februari 2019 tot en met 2 april 2019 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde. De omgevingsvergunning staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.803BUWBONENBURG41-VA01) en onderstaand onder 'Bijlagen'.

Procedure

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, bezoekadres: Walburgstraat 2-4, 6811 CD in Arnhem. Dit gaat alleen om belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat diens zienswijze niet tijdig bij het college naar voren is gebracht. Daarnaast kunnen de bovengenoemde belanghebbenden binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht in Arnhem.

De omgevingsvergunning is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is de omgevingsvergunning pas geldig als op dit verzoek is beslist.

Bijlagen