Coronavirus: kinderopvang en school

14-05-2020

Nood (kinder)opvang & onderwijs tijdens het coronavirus

De gemeente heeft een coördinerende rol voor de nood(kinder)opvang die kinderopvang (ook gastouders) en onderwijs bieden aan kinderen van 0-12 jaar met tenminste één ouder die werkzaam is in een cruciaal beroep. Dit kan betekenen dat er naast reguliere kinderopvang en onderwijs ook 24 uursopvang en weekendopvang moet worden georganiseerd.

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?

De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders) is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen moeten in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang zoeken. Lukt dit niet, dan kan er aanspraak worden gedaan op de noodopvang.

Bekijk de informatie per onderdeel:

Onderwijs

Alle scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in de gemeente Heerde openen vanaf 11 mei hun deuren weer. Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, daarbij wordt wel uitgegaan van hele dagen onderwijs.

Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer volledig naar school. 

Vanaf dinsdag 2 juni kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs ook (deels) weer naar school. Voorwaarde daarvoor is een positief advies van de deskundigen binnen het Outbreak Management Team. Tot die tijd krijgen middelbare scholieren hun onderwijs op afstand.  

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van de Rijksoverheid.

Opvang

Vanaf 11 mei gaan naast de basisscholen ook de kinderopvang open op een aangepaste manier.

 • De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. 
 • Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen.
 • De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. 

De overheid blijft de eigen bijdrage voor kinderopvang vergoeden aan ouders. 

Noodopvang

Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende de schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht. Ze hebben dus samen een taak om voor de reguliere uren het onderwijs of de opvang van kinderen van 0-12 jaar met ouders in cruciale beroepen te organiseren. Uitgangspunten zijn:

 • Ouders met cruciale beroepen proberen de opvang en onderwijs van hun kinderen waar mogelijk in de privésfeer te organiseren.
 • Alle reguliere opvang en onderwijs in de gemeente Heerde loopt door voor kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep hebben. Ook bij een klein aantal deelnemers. Iedere organisatie heeft daarvoor zijn eigen crisisplan opgesteld en informeert ouders hierover.  
 • Gemeentelijke subsidies aan kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen lopen ook gedurende de periode van thuisblijven door.  
 • Als de situatie verandert, worden veranderingen zo snel mogelijk met u gedeeld.
 • Knelpunten in opvang of onderwijs kunnen gemeld worden bij de gemeentelijk coördinator Kinderopvang. Dat kan via Zorgvraag Heerde, te bereiken via info@zorgvraagheerde.nl en (0578) 69 94 99. 
 • Onderwijs en Kinderopvang geven wijzigingen in de opvang/het aantal kinderen door aan de gemeentelijk coördinator Kinderopvang dit i.v.m. eventuele calamiteiten

Voor gastouderopvang/nanny’s voor kinderen 0-12 jaar geldt

 • Gastouders blijven beschikbaar voor kinderen van 0-12 jaar van ouders in cruciale beroepen, ook als de opvang bij de kinderen/ouders aan huis is (zgn. nanny’s).
 • Gastouders voldoen aan de wettelijke eisen om avondopvang, nachtopvang en weekendopvang te kunnen bieden.
 • Als opvang door ziekte van ouders/kinderen/nanny’s/gastouders of door gewijzigde omstandigheden niet meer mogelijk blijkt voor doelgroepkinderen, dan kan contact gezocht worden met gemeentelijk coördinator kinderopvang om naar een gezamenlijke oplossing te zoeken. Dat kan via Zorgvraag Heerde, te bereiken via info@zorgvraagheerde.nl en (0578) 69 94 99.

Avond-, nacht- en weekendopvang

Als zich calamiteiten voordoen waardoor ouders in cruciale beroepen voor hun kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar avond-, nacht- of weekendopvang nodig hebben, kunnen zij dat melden door het invullen van onderstaand formulier.

Aanvragen 24 uurs-noodopvang cruciale beroepen U heeft hiervoor DigiD nodig.

Een medewerker van Zorgvraagheerde neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Gastouders voldoen al aan de wettelijke eisen om avondopvang, nachtopvang en weekendopvang te kunnen bieden. Wel is het belangrijk dat zij dit melden bij de gemeentelijk coördinator kinderopvang. Dat kan via Zorgvraag Heerde, te bereiken via info@zorgvraagheerde.nl en (0578) 69 94 99.

Zorgen om opvoedingsituatie thuis tijdens het coronavirus?

Opeens zit u tijdens het coronavirus thuis met iedereen. Dit kan zorg of stress opleveren ook rondom opvoeding. Maakt u zich zorgen om een opvoedsituatie? Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heerde staat dan voor u klaar. Ook professionals of betrokkenen die zich zorgen maken kunnen per mail of telefoon contact opnemen met het CJG. Meer informatie.

Coronavirus: informatie voor werkgevers en ondernemers

Op www.heerde.nl/ondernemers  vindt u de meest actuele informatie die voor u als werkgever/ondernemer relevant is. Ook worden hier lokale maatregelen vermeld. Daarnaast is het goed om de informatie van uw brancheorganisatie nauwlettend te volgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven. Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl.

GGD Samen Gezond

GGD NOG ondersteunt medewerkers werkzaam in scholen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang graag. Op www.ggdsamengezond.nl  vinden leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang, gastouderopvang en 
sportverenigingen in Gelderland snel de informatie die zij hiervoor nodig hebben.

If you have questions about the coronavirus, you can call daily to 085 580 88 00, Monday till Friday from 14.00 – 16.00 pm. This is a number only for citizens that speak Arabic or Tigrinya. Check out the website for more information.