Coronavirus: informatie voor werkgevers en ondernemers

Het Coronavirus COVID-19 houdt Nederland en de rest van de wereld behoorlijk in zijn greep. Een overzicht van websites met actuele informatie:

Algemene informatie

Brief VNOG over zorgen ondernemers

Burgemeester Jan Willem Wiggers maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor ondernemers. Dit geldt ook voor de andere 21 burgemeester in de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland). Daarom hebben ze een brief gestuurd naar het Veiligheidsberaad en de voorzitter van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente). Lees het nieuwsbericht met een link naar de brief.

Noodfonds Corona Ondernemers Heerde

Samen met drie Heerder fondsen (Van der Zee Stichting, Jan Nienhuis Vereniging en Ondernemersfonds gemeente Heerde) biedt de gemeente Heerde steun aan ondernemers en middenstanders die financieel getroffen zijn door de coronacrisis en geen of beperkt recht hebben op overheidssteun. Meer informatie.

Heroriëntatiegesprekken ondernemers

Voor zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren op de arbeidsmarkt, biedt de gemeente Heerde passende ondersteuning aan. Denk hierbij aan loopbaanadvies, coachgesprekken, inzet jobmatcher, een arbeidsmarktscan, maar ook mentale ondersteuning. De heroriëntatiegesprekken hebben als doel om te komen tot een ander verdienmodel of om zich te oriënteren op een baan in loondienst. Meer informatie.

Financiële regelingen

NOW 6 regeling volgt in januari de NOW 5 op 

Werkgevers kunnen ook voor de maanden januari, februari en maart de NOW aanvragen zodat ze hun personeel kunnen doorbetalen. Deze NOW 6 ligt op een vergelijkbaar niveau als de NOW 5-subsidie die momenteel aangevraagd kan worden. De volledige voorwaarden worden door het kabinet in januari bekend gemaakt. De NOW 6 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract. Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen gaat omhoog van 80% naar 90%. Meer informatie.

Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL)

Het kabinet verlaagt de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 van 30% naar 20%. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven tegemoet die door deze acute lockdown worden geraakt in deze laatste weken van het kwartaal. Meer informatie.

Steun aan zelfstandigen

Het kabinet vindt het belangrijk dat er voldoende steun is voor zelfstandigen. De eerdere Tozo was ingevoerd om de grote aantallen zelfstandigen snel van bijstand te voorzien. Per oktober is dit, gelet op de afgenomen aantallen, weer de reguliere bijstand voor zelfstandigen, de Bbz. Daarbij zijn enkele voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan deze met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het kabinet heeft deze versoepeling nu ook met drie maanden verlengd tot en met maart 2022. Hiermee worden zelfstandigen geholpen in de overbruggingsperiode, tot hun bedrijf weer op volle sterkte door kan. Meer informatie.

In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat dat zelfstandig ondernemers de lening voor bedrijfskapitaal Tozo vanaf 1 januari 2022 moeten beginnen met aflossen. Door de verscherpte maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk. De start van de verplichte aflossing begint daarom een half jaar later, dus op 1 juli 2022.

MKB-regeling

Met de BMKB-C regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker geld lenen tijdens de coronacrisis. Dat kan uitbreiding van een bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. De regeling is bedoeld voor ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Bedrijven kunnen de verruimde mogelijkheid gebruiken voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood’ mogen staan. Of om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe apparatuur of hun voorraden aan te vullen. De BMKB-C is aan te vragen tot en met Q2 van 2022 bij geaccrediteerde financiers. Meer informatie.

Klein Krediet Corona (KKC)

De coronafinancieringsregeling met staatsgarantie KKC is geëindigd per 31 december 2021. Het kabinet kondigde op 14 december 2021 aan dat zij van plan is de regeling in de loop van het 1e kwartaal van 2022 weer open te stellen en beschikbaar te houden tot en met het 2e kwartaal van 2022. Hiervoor moeten wettelijke procedures worden doorlopen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in overleg met de banken en non-bancaire financiers per wanneer de regeling weer beschikbaar kan komen. Dit kan per financier verschillen. Meer informatie.

Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering

De coronafinancieringsregeling met staatsgarantie GO-C is geëindigd per 31 december 2021. Het kabinet kondigde op 14 december 2021 aan dat zij van plan is de regeling in de loop van het 1e kwartaal van 2022 weer open te stellen en beschikbaar te houden tot en met het 2e kwartaal van 2022. Hiervoor moeten wettelijke procedures worden doorlopen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in overleg met de banken per wanneer de regeling weer beschikbaar kan komen. Dit kan per financier verschillen. Meer informatie.

Corona Overbruggingskrediet

Met het corona-overbruggingskrediet van maximaal € 25.000,- kunnen ondernemers de vaste lasten betalen en op deze manier de coronacrisis overbruggen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen. Het krediet is bedoeld voor ondernemers die voor 13 maart 2020 zijn ingeschreven bij KVK. Meer informatie.

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Ondervindt u financiële problemen als gevolg van de coronamaatregelen die gelden voor uw beroep of sector, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Dit uitstel geldt in eerste instantie voor drie maanden. Op verzoek is een langer uitstel mogelijk; wel moet u dan mogelijk aanvullende informatie aanleveren om uw financiële situatie te onderbouwen. Meer informatie over het aanvragen van uitstel van betaling.

Belasting

Het belastinguitstel voor ondernemers was eerder al verlengd tot met 31 januari 2022. Het kabinet beslist in januari of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. 

Tegemoetkoming naleving controle toegangsbewijzen

De nieuwe coronamaatregelen treffen u als horecaondernemer of vrijwilligersorganisatie. U moet bij de toegang coronatoegangsbewijzen controleren. Daarvoor moet u soms extra beveiligers inhuren. Of u moet materialen kopen, bijvoorbeeld polsbandjes, om de controle makkelijker te maken. De gemeente Heerde heeft nu een subsidieregeling om u in die kosten tegemoet te komen. Het geld hiervoor is beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid. Meer informatie.

Ondersteuning voor evenementen

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldt in het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80%. Het kabinet maakt de verdere voorwaarden voor deze regelingen begin 2022 bekend. 

Culturele en creatieve sector

Door de aangekondigde maatregelen is ook het laatste deel van de culturele sector op slot gegaan. De musea en opengestelde monumenten zijn gesloten en matinées kunnen niet langer plaatsvinden. Het kabinet maakt in aanvulling op het eerdere steunpakket voor cultuur 5,6 miljoen euro vrij voor de periode van de verplichte sluiting ter ondersteuning voor musea via het Mondriaan Fonds.

Sport

Voor de amateursport zet het kabinet de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) door om de sector te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten tot en met januari. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Hiervoor is totaal 25 miljoen euro extra beschikbaar tot 31 december en maximaal 55 miljoen euro voor januari 2022.

Voor professionele sportwedstrijden houdt het kabinet per tak van sport en type evenement in de gaten of de generieke steunmaatregelen afdoende zijn, of aanvullende steun noodzakelijk is gedurende de looptijd van de coronamaatregelen.

Krapte op de arbeidsmarkt

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden en zelfstandigen kansen op een nieuwe baan, een andere baan, of nieuwe opdrachten. Die kansen wil het kabinet helpen benutten door op korte termijn samen met werkgevers, uitzendbranche, gemeenten en UWV een extra impuls te geven aan de matching van werkzoekenden en werkgevers. Het kabinet stelt hiervoor 40 miljoen euro extra beschikbaar.

Groeifaciliteit

Door het uitbreken van de coronacrisis besloot het kabinet eerder om de uitfasering van de Groeifaciliteit met 1 jaar op te schorten tot 1 juli 2021. Door de voortvloeiende economische gevolgen van COVID-19 wordt de regeling nu verlengd tot 1 juli 2023. Meer informatie.

Vroege Fase Financiering (VFF)

Met een lening uit de VFF kunt u als starter (< 5 jaar) of MKB-ondernemer (klein/middelgroot) en academische/HBO/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voorkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool een academisch ziekenhuis) onderzoeken of uw idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt. De lening en hierop berekende rente betaalt u terug. Meer informatie.

Pensioenfondsen 

Een aantal pensioenfondsen biedt de mogelijkheid tot uitstel van betalingen. Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Meer informatie vindt u op de website van VNO-NCW.

Landbouwregeling voor ongedekte vaste kosten (OVK)

RVO verwacht dat vanaf begin 2022 aanvragen kunnen worden ingediend.

BL-C financiering voor land- en tuinbouw

De BL-regeling is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C) voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Het aanvragen van deze regeling doet u niet zelf, maar via een aangewezen bank of financier. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021. Meer informatie.

Kickstartvoucher internationale actieve ondernemers

Zijn uw activiteiten in het buitenland geraakt door de coronacrisis? Met de kickstartvoucher kunt u een externe, zelf gekozen, adviseur betalen die u helpt om de gevolgen voor uw bedrijf in het buitenland te beperken. Hiermee ondersteunt het kabinet ondernemers die internationaal actief zijn. Hiermee kunt u werken aan de opbouw of herstel van uw marktpositie. Meer informatie.

Nieuwsbrief

Hulp voor ondernemers
 • Upgrade jezelf!
  • Het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle. Dit fonds helpt werkgevers te investeren in (toekomstige) werknemers. Naast inspirerende verhalen, handige tolls en een netwerk van specialisten bieden wij een financieel steuntje in de rug vanuit dit fonds. Een fonds voor de cofinanciering van her-, bij- en omscholing van (potentiële) werknemers. Als werkgever kunt je direct het ontwikkelfonds aanvragen. Meer informatie.
 • MKBDoorgaan.nl start pilot Geldfit Zakelijk:
  • Ondernemers met geldzorgen worden via Geldfit Zakelijk met een specifieke online test doorgeleid naar gepaste hulp. De schuldhulproute biedt vervolgens zelfhulptoepassingen, een online vraagbaak, coaching van oud- of mede-ondernemers en doorverwijzing naar gemeenteloketten voor ondernemers met financiële problemen. Meer informatie over de pilot.
 • De Van der Zee Stichting helpt u graag!
  • Heeft uw bedrijf financiële problemen doordat u geen producten of diensten kunt leveren en/of doordat uw medewerkers niet kunnen werken? Zijn de maatregelen van de rijksoverheid, de gemeente en uw bank niet voldoende of niet op tijd voor uw bedrijf? De Van der Zee Stichting bekijkt graag de mogelijkheid of zij u met een kortlopende financiering kan helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Meer informatie
 • Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers 
  • Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit:
 1. Voorlichting over hulpvoorzieningen: Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalig werkgever, is niet altijd duidelijk waar je voor hulp kunt aankloppen. Of welke voorzieningen voor jouw bedrijf gelden. De website samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst u de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. Komt u er niet uit, dan helpt de brigade u de weg te vinden.
 2. Meldpunt onder- en overbezetting: De coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Zo kunnen deze bedrijven samen personeel in- en uitlenen.  
 3. Hulp op maat van businessexperts: Heeft u vragen over uitkeringen, businessmodellen en opleidingsmogelijkheden in tijden van Corona? Of andere kwesties die verband houden met de coronacrisis? Er staan specialisten voor u klaar. Op basis van kennis en ervaring denken zij mee over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen. 
 • Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Het doel is het behoud van werk- en innovatiekracht binnen bedrijven in Regio Zwolle.
 • Contact: Wilt u hulp, advies en ondersteuning? Ga dan naar www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor alle ondernemers in Regio Zwolle.

Financiën

Praat en doe mee

LinkedIn-groep ondernemers gemeente Heerde

Voor ondernemers in de gemeente Heerde is een LinkedIn-groep gemaakt. U als ondernemer in de gemeente Heerde kunt hier lid van worden. De groep is bedoeld om ondernemers en de gemeente samen te brengen en te verbinden. We kunnen informatie met elkaar delen en met elkaar in contact komen, ook ondernemers onderling. Vooral in deze tijd van de coronacrisis kunnen we elkaar goed gebruiken. U kunt bijvoorbeeld hulp bieden of vragen, tips delen en met elkaar samenwerken. Meld u aan bij de LinkedIn-groep.

Vragen, tips en/of ideeën?;

Heeft u ideeën en/of tips voor ondernemers? Laat het ons weten! Wij delen het graag met alle ondernemers. Ook als u vragen heeft, kunt contact met ons opnemen. Dit kan met de bedrijfscontactfunctionaris, r.bijsterbosch@heerde.nl of (0578) 69 94 94. 

Coronacalculator

Bereken hoe coronamaatregelen uw onderneming kunnen helpen via de Coronacalculator. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben deze nieuwe tool ontwikkeld voor ondernemers. De Coronacalculator geeft direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.

Meer informatie vindt u op de website van MKB-Nederland of maak direct een berekening met de Coronacalculator.

Informatie per branche
Gelderse impactmonitor

COVID-19 zet onze samenleving, en vooral onze gezondheidszorg, onder grote druk. Ook in Gelderland. De provincie heeft een pagina ingericht waar zij alle informatie met betrekking tot COVID-19 en provincie Gelderland vermelden. Ze delen actuele informatie over de maatregelen die zij nemen en de ontwikkelingen in Gelderland. Waaronder de Gelderse impactmonitor. Hierin geven 2-wekelijks een update van de gevolgen van COVID-19 voor Nederland en waar mogelijk door vertaald naar Gelderland. Ze brengen niet alleen de gevolgen voor de economie in beeld, maar doen dit ook voor bijvoorbeeld cultuur, sport, duurzaamheid en leefbaarheid. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Gelderland.