Nr. 14, 26-07-2022

Inleiding

Van harte welkom in de gemeente Heerde. Met deze nieuwsbrief informeren we Oekraïense gasten in onze gemeente zo goed mogelijk over de verschillende onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Bij voorbeeld over onderwijs, spreekuren, sport en andere activiteiten. We wensen u veel leesplezier.

Введение

Добро пожаловать в муниципалитет Херде. С помощью этого информационного бюллетеня мы информируем украинских гостей в нашем муниципалитете как можно лучше о различных темах, которые важны для них. Например, об образовании, консультациях, занятиях спортом и других мероприятиях. Желаем вам приятного чтения.

Verkrijgen van bewijs van rechtmatig verblijf

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland registreert alle vreemdelingen die in Nederland zijn. Dit geldt ook voor u als Oekraïense vluchtelingen. Ook als u in Nederland (in onze gemeente Heerde) bent geregistreerd en onder de richtlijn “Tijdelijke bescherming” valt.

Wat betekent dit voor u?

U moet een “bewijs van rechtmatig verblijf” van de IND hebben. Hiervoor moet u zelf een afspraak maken met de IND. Dit kan op de site https://www.refugeehelp.nl/nl/get-help. In het openingsscherm van deze site zie u een blauw vak (zie afbeelding) met 2 vakken:

  • Lichtblauw: Meer informatie
  • Donkerblauw: Maak afspraak       

Wanneer u op de knop 'Meer informatie' drukt, kunt alle informatie lezen over alles wat te maken heeft met het verkrijgen op ophalen van het bewijs van rechtmatig verblijf. Dit kan in uw eigen taal (Oekraïens of Russisch, de taal kunt u instellen via de knop bovenin het scherm:  )

Hier staat onder andere dat je een afspraak kunt maken voor maximaal 6 personen als gezin. Ook leest u hoe u een afspraak kunt maken op een bepaalde datum en locatie. Verder staat er informatie over wat u mee moet nemen naar de afspraak en wat u kunt verwachten bij ophalen van het bewijs.

Hoe maakt u een afspraak?

Met de knop Maak afspraak, wordt u direct doorverbonden met de afsprakenplanner van de IND. In de afsprakenplanner moet u eerst de datum invullen waarop u de afspraak wilt maken. Ook moet u uw postcode invullen (voor Groot Stokkert: 8191). Er zijn diverse locaties in Nederland waar de IND werkt (Den Bosch, Rijswijk, Assen, Amsterdam, Nieuwegein) maar de dichtstbijzijnde locatie voor Heerde is per 25 juli: Deventer, Essenstraat 35. Het kan zijn dat u voor 25 juli nog de melding krijgt dat er geen plek is bij de gekozen locatie. Probeer het dan later nog een keer. Wanneer u een afspraak heeft, krijgt u een afspraakcode. Deze code is belangrijk en moet u meenemen naar de afspraak.

De reiskosten naar de locatie van de IND waar u het bewijs van rechtmatig verblijf ophaalt, worden niet vergoed. Daarom is het verstandig om de afspraak te plannen bij de dichtstbijzijnde locatie (Deventer).

Regel het vóór 1 september!

Het bewijs van rechtmatig verblijf (sticker in uw paspoort, op uw inlegvel of pasje) moet u vóór 1 september 2022 regelen. Als dit door omstandigheden niet lukt, betekent dit niet dat u het land uit moet. U woont, bent en blijft geregistreerd in de gemeente Heerde. Wel kan het zijn dat wanneer u werkt, uw werkgever hierover moeilijk kan doen. Daarom is het belangrijk om dit vóór 1 september te regelen.

Heeft u nog vragen hierover? Dan kunt u terecht bij Vluchtelingenwerk NL op maandag van 10.00-11.00u in huisje 18 op Groot Stokkert of bij de receptie.

Получение подтверждения законного проживания

Служба иммиграции и натурализации (IND) в Нидерландах регистрирует всех иностранных граждан, находящихся в Нидерландах. Это касается и вас как украинского беженца. Это также касается случаев, когда вы зарегистрированы в Нидерландах (в нашем муниципалитете Хеерде) и подпадаете под действие Директивы о временной защите.

Что это значит для вас?

У вас должно быть "подтверждение законного проживания" от IND. Для этого вы должны записаться на прием в СИН. Вы можете сделать это на сайте https://www.refugeehelp.nl/nl/get-help. В открывшемся окне этого сайта вы увидите синее поле (см. рисунок) с 2 ячейками:

  • светло-голубой: Meer informatie (Дополнительная информация)
  • Темно-синий: Maak afspraak (Записаться на прием)       

Нажав на кнопку Больше информации, вы сможете прочитать всю информацию обо всем, что связано с получением или сбором доказательств законного проживания. Это можно сделать на своем языке (украинском или русском, язык можно установить с помощью кнопки в верхней части экрана:   ).

Среди прочего, в нем говорится, что вы можете записаться на прием для 6 человек в качестве семьи. Там же можно узнать, как записаться на прием на конкретную дату и место. Кроме того, там есть информация о том, что вы должны принести с собой на прием и чего вы можете ожидать, когда заберете сертификат.

Как записаться на прием?

Нажав на кнопку Записаться на прием (Maak afspraak), вы будете напрямую подключены к планировщику встреч IND. В планировщике встреч сначала необходимо заполнить дату, на которую вы хотите назначить встречу. Вам также необходимо ввести свой почтовый индекс (для Groot Stokkert: 8191). В Нидерландах есть несколько мест, где работает IND (Den Bosch, Rijswijk, Assen, Amsterdam, Nieuwegein), но ближайшее к Heerde место по состоянию на 25 июля: Deventer, Essenstraat 35.
Возможно, что до 25 июля вы получите сообщение о том, что в выбранном месте нет мест. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Когда вы запишетесь на прием, вы получите код приема. Этот код важен и должен быть принесен на прием.

Расходы на проезд к месту нахождения СИН, где вы собираете доказательства законного проживания, не возмещаются. Поэтому целесообразно планировать прием в ближайшем месте (Девентер).

Успейте сделать это до 1 сентября!

Вы должны оформить справку о законном проживании (наклейка в паспорте, на вкладыше или пропуске) до 1 сентября 2022 года. Если обстоятельства не позволяют вам сделать это, это не означает, что вы должны покинуть страну. Вы живете, зарегистрированы и будете зарегистрированы в муниципалитете Хеерде. Однако не исключено, что ваш работодатель может усложнить вам жизнь, если вы работаете. Поэтому важно договориться об этом до 1 сентября.

У вас еще есть вопросы по этому поводу? Пожалуйста, обращайтесь в компанию Vluchtelingenwerk NL по понедельникам с 10.00 до 11.00 в доме 18 в Groot Stokkert или на стойку регистрации.

Leefgeld

Sinds u op Groot Stokkert of een particulier adres in Heerde woont, krijgt u van de gemeente leefgeld voor uw levensonderhoud. Dit leefgeld is bedoeld voor het kopen van boodschappen (voedsel), kleding en andere persoonlijke uitgaven, zoals artikelen voor persoonlijk hygiëne en ook abonnementen en contributies voor sportclubs. Het leefgeld is € 260,00 per gezinslid en ontvangt u maandelijks.

Wijzigingen doorgeven

Als u leefgeld ontvangt, moet u wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven. Bijvoorbeeld als u (of een gezinslid) gaat werken. Dan kan het leefgeld vervallen of aangepast worden. Ook als u vertrekt uit de gemeente Heerde, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Dit kan via een formulier dat u via de receptie kunt krijgen. Als u door omstandigheden niet rond kunt komen, kunt u contact opnemen met de Stip. U kunt dan bellen met Stip (0578 – 69 94 99) of mailen naar info@zorgvraagheerde.nl

Bankrekening

U krijgt het leefgeld overgemaakt op uw bankrekening. Wanneer u nog geen bankrekening heeft, ontvangt u een prepaidkaart waarop het leefgeld staat. Toch vragen wij u om zo snel mogelijk een bankrekening te openen, indien mogelijk!

Прожиточный минимум

С тех пор как вы проживали в Groot Stokkert или по частному адресу в Heerde, вы получали пособие на проживание от муниципалитета на свои средства к существованию. Эти деньги используются для покупки продуктов питания (еды), одежды и других личных расходов, например, предметов личной гигиены, а также подписки и взносов в спортивные клубы. Пособие на проживание составляет 260,00 евро на каждого члена семьи, и вы будете получать его ежемесячно.

Уведомление нас об изменениях

Если вы получаете пособие на жизнь, вы должны как можно скорее сообщить о любых изменениях. Например, когда вы (или член семьи) начинаете работать. В этом случае пособие на жизнь может быть отменено или скорректировано. Вы также должны уведомить муниципалитет, если вы покидаете муниципалитет Хеерде. Вы можете сделать это с помощью бланка, который можно получить в регистратуре. Если

обстоятельства не позволяют вам свести концы с концами, вы можете обратиться в программу Stip. Вы можете позвонить в компанию Stip (0578 - 69 94 99) или отправить электронное письмо по адресу info@zorgvraagheerde.nl.

Банковский счет

Пособие на проживание перечисляется на ваш банковский счет. Если у вас еще нет банковского счета, вы получите предоплаченную карту, на которую будет перечислено пособие на жизнь. Однако мы просим вас открыть банковский счет как можно скорее, если это возможно!

Energieverbruik Groot Stokkert

De afgelopen maanden blijkt het gasverbruik op Groot Stokkert ondanks het mooie weer niet heel veel lager dan in maanden april en mei. Omdat de gasprijs behoorlijk is gestegen doordat Rusland minder gas levert aan Europa (vanwege de Westerse (Europese Unie) sancties tegen Rusland) vragen we u om tijdens de zomer de thermostaat terug te draaien naar 18 graden. Daarnaast vragen we u om, als u op een koude dag de thermostaat weer omhoog draait, de deuren en ramen gesloten te houden. Zo blijft de warmte binnen. 

Gebruik buiten geen vuur!

Zoals u gemerkt heeft is het in Europa ontzettend droog en zijn er in veel Europese landen (Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië en Griekenland) enorme bosbranden aan de gang. Aangezien Groot Stokkert ook in een bosrijk gebied is gelegen, vragen wij u geen open vuur te gebruiken buiten de huisjes en buiten niet te roken.

Энергопотребление Groot Stokkert

Несмотря на прекрасную погоду, в последние месяцы потребление газа на Groot Stokkert не намного ниже, чем в апреле и мае. Поскольку цена на газ значительно возросла из-за того, что Россия поставляет меньше газа в Европу (из-за санкций Запада (Европейского Союза) против России), мы просим вас снизить температуру термостата до 18 градусов в летний период. Мы также просим вас, если в холодный день вы снова включите термостат, держать двери и окна закрытыми. Таким образом, тепло остается внутри.   

Не используйте огонь на улице!

Как вы заметили, в Европе чрезвычайно сухо, и во многих европейских странах (Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция) бушуют огромные лесные пожары. Поскольку Groot Stokkert расположен в лесном массиве, мы просим вас не пользоваться открытым огнем за пределами коттеджей и не курить на улице.

Openingstijden spreekuur Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk NL heeft sinds 11 juli gewijzigde openingstijden. Voortaan kunt u naar hun spreekuur op maandag  van 10:00 - 11:00 uur

Часы работы Совет по делам беженцев

С 11 июля Совет по делам беженцев NL изменил часы работы. Отныне вы можете посетить их консультационный час по понедельникам с 10:00 до 11:00

Heb je de enquête over jongerenwerk al ingevuld?

Graag stellen we je, als jongere, een paar vragen over het jongerenwerk. Het invullen duurt maar een paar minuten. Gebruik voor de antwoorden de taal die jij het fijnst vind. Als je de enquête nog niet hebt ingevuld, ga dan snel naar: https://forms.gle/1oU7nEVnhSzinSEv5.

Вы уже заполнили анкету по работе с молодежью?

Мы хотели бы задать вам, как молодому человеку, несколько вопросов о молодежной работе. Для этого требуется всего несколько минут. Пожалуйста, используйте для ответов тот язык, который вы предпочитаете. Если вы еще не заполнили анкету, перейдите на сайт https://forms.gle/1oU7nEVnhSzinSEv5.