Nr. 1, 07-04-2022

Inleiding

Van harte welkom in de gemeente Heerde. Met deze nieuwsbrief willen we Oekraïense gasten in onze gemeente zo goed mogelijk informeren over de verschillende onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Bij voorbeeld over onderwijs, spreekuren, sport en andere activiteiten.

We wensen u veel leesplezier.

Введение

Добро пожаловать в муниципалитет Херде. С помощью этого информационного бюллетеня мы хотим как можно лучше информировать украинских гостей в нашем муниципалитете о различных темах, которые важны для них. Например, об образовании, консультациях, спорте и других мероприятиях. Желаем вам приятного чтения.

Intake onderwijs en inschrijven ISK

 • Wat: Intake en inschrijven voor onderwijs via Internationale Schakelklas (ISK) Startcollege
 • Voor Wie? Kinderen 12-17 jaar
 • Wanneer: Vrijdag 08-04-2022 van 10:30 tot 14:00
 • Waar: Bungalow 18-19

Aanmelden op ander moment?

Stuur een mail naar a.adolfsen@heerde.nl. Zet in de mail:

 • Naam kind
 • Geboortedatum
 • Kind kan Engels spreken: ja – beetje – nee
 • Kind kan Engels lezen: ja – beetje – nee
 • Kind kan fietsen?
 • Sport/hobbies?
 • E-mailadres ouder
 • Telefoonnummer ouder
 • Verblijfplaats: Groot Stokkert, Wapenveld
 • Bungalownummer

Meer info: www.start-college.nl/internationale-schakelklas.

Прием в школу и регистрация ISK

 • Что: Прием и регистрация на обучение через International Transition Class (ISK) Начать лекцию
 • Для кого? Дети 12-17 лет
 • Когда: Пятница 08-04-2022 с 10:30 до 14:00
 • Где: Бунгало 18-19

Записаться в другое время?

Отправьте электронное письмо по адресу a.adolfsen@heerde.nl. Вставьте в электронную почту:

 • Имя ребенка
 • Дата рождения
 • Ребенок может говорить по-английски: да – мало – нет
 • Ребенок может читать по-английски: да – мало – нет
 • Ребенок умеет кататься на велосипеде?
 • Спорт/хобби?
 • адрес электронной почты родителя
 • Телефон родителей
 • Где остановиться: Грут Стоккерт, Вапенвельд
 • Номер бунгало

Больше информации: www.start-college.nl/internationale-schakelklas.

Meld jongeren tussen 12-17 jaar aan bij de ISK Landstede Zwolle

Vangt u Oekraïense jongeren tussen de 12 en 17 jaar op? Meld hen dan aan bij de Internationale Schakelklas (ISK) Landstede Zwolle. U kunt contact opnemen via het volgende e-mailadres: administratieISK@landstede.nl. Het is handig om alvast uw eigen contactgegevens en de contactgegevens van de jongere en ouder(s)/verzorger(s) bij de hand te hebben (indien mogelijk). Na aanmelding verzorgt de ISK een intakegesprek.

Samen met het onderwijs kijken we vervolgens wat een passend aanbod is voor de jongere. Meer info over de ISK kunt u vinden op: www.start-college.nl/internationale-schakelklas.

Vrijdag 8 april vinden tussen 10:30 en 14:00 alvast de intakegesprekken plaats voor de jongeren die tijdelijk op Groot Stokkert wonen. Bent u vrijwilliger? Wijs jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s) hierop. Neem gerust contact op met Stip via info@zorgvraagheerde.nl of bel (0578) 69 94 99.

Зарегистрируйте молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет в ISK Landstede Zwolle

Вы заботитесь об украинской молодежи в возрасте от 12 до 17 лет? Затем зарегистрируйте их в Internationale Schakelklas (ISK) Landstede Zwolle. Вы можете связаться с нами по следующему адресу электронной почты:
administratieISK@landstede.nl. Полезно иметь под рукой ваши собственные контактные данные и контактные данные молодого человека и родителей/опекунов (если это возможно). После регистрации ISK организует вступительное собеседование.

Затем вместе с системой образования мы смотрим, какое предложение подходит для молодого человека. Дополнительную информацию о ISK можно найти на сайте: www.start-college.nl/internationale-Schakelklas.

В пятницу, 8 апреля, с 10:30 до 14:00 будут проводиться приемные собеседования для молодых людей, временно проживающих в Groot Stokkert. Вы волонтер? Обратите на это внимание молодых людей и их родителей/опекунов. Не стесняйтесь обращаться к Стипу по адресу info@zorgvraagheerde.nl или по телефону (0578) 69 94 99.

Kom in beweging!

Buurtcoaches Sport en Bewegen, Kevin Bosch en Niek Hofman stimuleren u om te sporten of bewegen. U bent ook van harte welkom bij de sportverenigingen in de gemeente Heerde. Heel veel sportverenigingen hebben laten weten dat jullie van harte welkom zijn om te gaan sporten of bewegen. STIP biedt leuke activiteiten:

Ouder en kind

 • Niek’s participatiegroep: Bent u moeder of vader met jonge kinderen? Kom dan op woensdagochtend naar deze groep: iedere woensdag van 9.30 t/m 11.30 uur, locatie: Faberhal, Postweg 37 in Heerde. De groep bestaat uit mensen die bijvoorbeeld nog onvoldoende de taal beheersen, angsten willen overwinnen of vaardigheden moeten leren voordat ze de stap naar werk gaan maken. Door sport en bewegen activeren wij deze mensen. Aan de ene kant van de zaal kunt u in beweging zijn. Aan de andere kant van de zaal vangen we de kinderen op om te bewegen ons beweegteam (studenten vanuit meerdere sportopleidingen in de regio).

Basisscholieren van 4 t/m 12 jaar

 • Kids Actief: Wij verzorgen voor alle kinderen naschoolse sport in gymzalen in Heerde, Veessen en Wapenveld. We zijn op maandagen in Heerde, op woensdagen in Veessen en op donderdagen in Wapenveld. De gymlessen worden ondersteund door een bevoegde gymdocent en ons beweegteam.
 • Optioneel “nieuw aanbod”: Georganiseerd sporten op locatie van Groot Stokkert (Oud tennisveld/bos of elders): Wij hebben een vakdocent lichamelijke opvoeding die qua uren redelijk beschikbaar is en deze activiteiten kan verzorgen. Behoefte aan? Dan horen we dit graag via de mail: k.bosch@heerde.nl of n.hofman@heerde.nl.
 • Zomerschool: In de zomervakantie is er de Zomerschool. Drie weken lang zijn er allerlei activiteiten voor kwetsbare kinderen en gezinnen (die niet langer dan 4 jaar hier in NL zijn). Meer informatie of aanmelden? Stuur een bericht naar Marleen Witteveen: m.witteveen@heerde.nl.

Middelbare schoolleeftijd t/m 18 jaar

 • Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Dan ben je van harte welkom bij jongerenwerker Ecevit Yavuz. In het jongerencentrum in de Heerd of jongerencentrum Odyssee in Wapenveld kunnen jongeren en bovenbouw basisscholieren lekker gamen op de Playstation, muziek luisteren, tijd hebben voor zichzelf en even weg van de volwassenen. Altijd onder begeleiding van Ecevit. Meer weten? Mail Ecevit: e.yavuz@heerde.nl.

Nieuwsgierig of vragen? Neem dan contact op met Niek Hofman, tel. (0031)6 36 31 79 12 of stuur een mail naar n.hofman@heerde.nl.

Пошевеливайся!

Соседские тренеры по спорту и физическим упражнениям Кевин Бош и Ник Хофман призывают вас заниматься спортом или тренироваться.

Вас также очень ждут в спортивных ассоциациях муниципалитета Херде. Многие спортивные ассоциации дали вам знать, что вы можете заниматься спортом или заниматься физическими упражнениями.

STIP предлагает развлекательные мероприятия:

Родитель и ребенок

 • Группа участия Ниека: Вы мать или отец маленьких детей? Тогда приходите в эту группу в среду утром: каждую среду с 9.30 до 11.30. Faberhal, Postweg 37 in Heerde. Группа состоит из людей, которые, например, еще недостаточно владеют языком, которые хотят побороть страхи или которым необходимо освоить навыки, прежде чем они сделают шаг к работе. Мы активизируем этих людей с помощью спорта и физических упражнений.

Вы можете быть в движении на одной стороне комнаты. С другой стороны зала мы принимаем детей на зарядку, нашу физкультурную команду (студенты нескольких спортивных секций в регионе).

Учащиеся начальных классов от 4 до 12 лет

 • Дети активны: мы обеспечиваем занятия спортом после школы для всех детей в спортзалах в Херде, Вессене и Вапенфельде. Мы в Херде по понедельникам, в Вессене по средам. и по четвергам в Вапенвельде. Занятия в тренажерном зале поддерживаются авторизованным учителем физкультуры и нашей командой упражнений.
 • Необязательное «новое предложение»: Организованные занятия спортом в районе Грут-Стоккерт (старый теннисный корт/лес или где-либо еще): У нас есть учитель физкультуры, который достаточно доступен по часам и может организовать эти занятия. Нуждаться в? Тогда мы хотели бы услышать это по электронной почте: k.bosch@heerde.nl или n.hofman@heerde.nl.
 • Летняя школа: Во время летних каникул работает Летняя школа. В течение трех недель проводятся всевозможные мероприятия для социально незащищенных детей и семей (которые находятся здесь, в НЛ, не более 4 лет). Дополнительная информация или регистрация? Отправьте сообщение Марлин Виттевен: m.witteveen@heerde.nl.

Старший школьный возраст до 18 лет включительно

 • Вам от 12 до 18 лет? Тогда добро пожаловать к молодежному работнику Эджевиту Явузу. В молодежном центре в Херде или молодежном центре Odyssee в Вапенвельде молодые люди и ученики старших классов начальной школы могут поиграть в игры на Playstation, послушать музыку, уделить время себе и отвлечься от взрослых. Всегда под руководством Эджевита. Зная больше? Почта Эджевита: e.yavuz@heerde.nl.

Любопытно или есть вопросы? Пожалуйста, свяжитесь с Ником Хофманом по телефону (0031)6 36 31 79 12 или отправьте электронное письмо по адресу n.hofman@heerde.nl.

Voorkant folder Vluchtelingenwerk

Робота а біженцами пoнosye шлях

НО НСу'ЛЬТ d ЦЇЮ Н\ДИ OH Д:ЭЇНЦ TO TO 3 d Ы,Л,LtÏ МО Н ЩЬ ПЦИЙТ•1 ЇЭ .4Й П ИТ:Э Н Н Я М
www.refugeehelp.nl

RefugeeHelp — це онлайн-початхова точка для Ьіженців з УкраЇни у Нідерландах  а  всіх, хто хоче їм допомагвти. Тут ви мажете знайти відвовідј на тані запитанля:
здо ро в'я
жИТло
до машні тварини нонсультація юриста освіта
моЬільний інтернет тощо

www.nederlandvoorvluchtelingen.nI

Багато людей хочута дапомогти біженцям з України. Дуже сердечно ! Поднвіться тут що ви можете эрабИти, До ЯІ4Oі" організації можнэ зsернутися, i яна ситуація зараэ э. На сайті ви знайдете інформацію про те, як приймати

людей у своЕму домі, дд рувати речі, я« знаЙти ро бату для украfнціs i ян стати волонтером.

Консультаці'і
У кожному муніципалітет i ми npoпo нуЕмо ионсультацію, де ви можете эвернутися з питаннямя про ухраі”нців у Нідерландах. У багатьо х муніципалітетах ми розпоччемо для цьогв окре/иу консультацію,  дізнайтеся  про је більше на сто рінці нашого веб-сайту www.vluchtelingenwerk.nl

Розташування:
Bij de receptie, huisje nr 1B

Spreekuren :
maandagoch tend 1D-12 uur
woensdagmiddag 13—1:5 ъur

Email: heerde@vluchtelingenwerk.nl