Regionale Energie Strategie gaat nieuwe fase in

De Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio gaat een nieuwe fase in. Het afgelopen jaar is de Concept RES met vele betrokken partijen besproken en zijn diverse onderzoeken gedaan. Dit leidde tot een ontwerp van de RES 1.0. Hierin staat dat de regio verwacht 1,07 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken in 2030. 

De ontwerp-RES 1.0 ligt vanaf 19 april ter inzage. Hiermee biedt de Cleantech Regio de ruimte om wensen en bedenkingen aan te dragen die de kwaliteit van de definitieve RES 1.0 ten goede komen. Definitieve vaststelling door de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de Algemeen Besturen van waterschappen is gepland voor uiterlijk half december 2021. De Cleantech Regio stuurt daarna de RES 1.0 naar het Nationaal Programma RES. 

Gemeente Heerde

Voor de gemeente Heerde was in de Concept RES, die vorig jaar werd gepubliceerd, nog een zoekgebied voor windenergie langs de A50 aangewezen, om verder te verkennen op kansrijkheid. Dit was in overeenstemming met de wens van de gemeenteraad. Uit provinciaal ecologisch onderzoek bleek dat windenergie op de Veluwe niet mogelijk is, vanwege de risico’s voor de wespendief. Deze bedreigde roofvogel staat symbool voor het Natura2000-gebied de Veluwe.

Wethouder Wolbert Meijer: “De locatie langs de A50 leek kansrijk, maar het onderzoek van de provincie zette daar een streep door. In de RES1.0 is deze locatie dus geschrapt. In onze gemeente blijft nu een kleine mogelijkheid voor windenergie over in de IJsselvallei bij de Hoogwatergeul. Ook deze locatie ligt binnen de 8 kilometerzone van Natura2000. Dat maakt dit zoekgebied complex. Samen met de vier andere locaties op de Veluwestuwwal in de andere Cleantechgemeenten zal de provincie nader onderzoeken of daar windenergie mogelijk kan zijn.”

Na de zomer begint de gemeente met het opstellen van een kader voor zon op land. Daarin komt te staan waar nieuwe projecten mogen komen, waar ze aan moeten voldoen en hoe omwonenden mee kunnen praten. Daarbij betrekt de gemeente ook de inwoners.

Gezamenlijke ambitie

De RES is een gezamenlijke ambitie en strategie voor de bijdrage van de Cleantech Regio aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Het laat zien hoeveel hernieuwbare energie we willen opwekken in 2030 en waar dat mogelijk is. Gemeenten beslissen over precieze locaties en voorwaarden op lokaal niveau. In hun lokale processen betrekken zij belanghebbenden om zo tot een zorgvuldige afweging te komen. Ook geeft de RES inzicht in de regionale infrastructuur warmte. Hiervoor brengen we het aanbod en de vraag naar duurzame warmte in beeld en welke kansen er zijn voor ontwikkeling. 

Duurzame energieopwekking

Veel inwoners en organisaties vinden het behoud van de landschappelijke waarden van ons gebied zeer belangrijk. Dat is dan ook het belangrijkste uitgangspunt bij de ontwerp-RES 1.0. Een wijziging in de ontwerp-RES ten opzichte van de Concept RES is de hoeveelheid duurzame energie die we in 2030 denken op te wekken. Die is teruggebracht van 1,23 Terrawattuur (TWh; een eenheid voor hoeveelheid energie) in de Concept RES naar 1,07 TWh in de nieuwste versie. Dit komt doordat uit ecologisch onderzoek en haalbaarheidsstudies blijkt dat in ons gebied minder ruimte is voor het plaatsen van windmolens. De duurzame energie halen we uit wind (0,11 TWh), zonnepanelen op daken (0,51 TWh) en zonnepanelen op land (0,45 TWh). 

Windmolens en zonnepanelen

De RES 1.0 legt het volgende voor ter beoordeling door de volksvertegenwoordigers: de bouw van ongeveer 15 windmolens en gebruik van circa 600 hectare land en grootschalige daken voor zonnepanelen. De 3 bestaande en 3 beoogde windmolens (die nu in procedure zijn bij de Raad van State) in Zutphen rekenen we hierin mee. Evenals de al aangelegde zonnepanelen op land en daken. Het gebruik van grootschalige daken is nieuw in deze versie van de RES. Om alle noodzakelijke zonne-energie op te wekken is 33% van het hiervoor geschikte dakoppervlak nodig. Het gaat onder meer om daken van agrariërs, bedrijven en kantoren waarop meer dan 50 zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Deze hoeveelheid zon op dak is ambitieus, omdat het ook aandacht vraagt voor opslag van energie.

Participatie en besluitvorming

Alle gemeenten in de Cleantech Regio vinden het belangrijk dat inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan de RES. Ook is het belangrijk dat gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van waterschappen zorgvuldig een besluit kunnen nemen. Daarom zijn inwoners en organisaties het afgelopen jaar betrokken bij de totstandkoming van de ontwerp-RES 1.0, onder andere met informatieavonden en ontwerpateliers.

De Cleantech Regio kiest er ook voor om de definitieve RES 1.0 niet op 1 juli van dit jaar, maar half december aan te leveren bij het Nationaal Programma RES. Daardoor is er ruimte voor een zorgvuldige besluitvorming in 2 ronden. Eerst is er een formele inspraakprocedure waarin de ontwerp-RES 1.0 gedurende 6 weken ter inzage ligt. Een aangepaste versie komt dan in de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van waterschappen. Zij kunnen uiterlijk half december een definitief besluit nemen over de RES 1.0.

Inzagetermijn ontwerp-RES 1.0

Van maandag 19 april tot en met maandag 31 mei ligt het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 inclusief bijlagen voor iedereen ter inzage. De stukken zijn vanaf 15 april in te zien op www.cleantechregio.nl/res, op de websites van deelnemende gemeenten (voor Heerde: www.heerde.nl/res), waterschappen en de provincie. De inspraaktermijn is van 19 april tot en met 31 mei.