CycloMedia maakt foto’s in de gemeente

Op dit moment worden in de gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia. Met speciaal uitgeruste voertuigen worden 360 graden panoramafoto’s gemaakt vanaf de openbare weg. Deze opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.

In de opnamen wordt privacygevoelige informatie, te weten herkenbare personen of kentekens van auto’s, onherkenbaar gemaakt. Die opnamen worden door CycloMedia bewaard om te kunnen voldoen aan haar contractuele verplichtingen met afnemers en voor back-up doeleinden. CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG.

Voor vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met 

CycloMedia Technology B.V.
Postbus 2201
5300 CE Zaltbommel
privacy@cyclomedia.com 
www.cyclomedia.com 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.