Financiële vooruitzichten Heerde licht positief

De gemeente Heerde mag in de komende jaren financieel een licht positief resultaat verwachten. In 2020 is dit slechts ruim €3.000, de jaren daarna rond twee ton.

Binnen dit budget is ruimte om aan een aantal beleidsterreinen te werken, waarbij er vier speerpunten zijn: de aanpak 0-100+ in het sociaal domein, de ontwikkeling van een mfa in Wapenveld, de centrumontwikkeling van Heerde en het integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen. Het jaar 2019 is afgerond met een plus van ruim negen ton.

De financiële resultaten voor de komende jaren zijn iets positiever dan tot op heden werd aangenomen, vooral als gevolg van een hogere uitkering vanuit het Rijk in de zogenaamde ‘septembercirculaire’. Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat de kosten van de corona-crisis niet zijn meegerekend, omdat de gemeente verwacht dat deze worden vergoed vanuit het Rijk. Ook kon nog niet worden meegenomen wat de gevolgen zijn van de meicirculaire voor de uitkering van het Rijk.

Wethouder Wolbert Meijer: “De perspectiefnota biedt enige ruimte de komende jaren. Naar de toekomst toe maak ik me zorgen over de herverdeling van het Gemeentefonds. Deze week vergadert de Tweede Kamer in Den Haag over dat fonds. Mijn dringende oproep aan het parlement en kabinet is: maak de koek groter, schaf de opschalingskorting af en doe recht aan de opgaven in het sociaal domein. Ons takenpakket is door de jaren heen fors gegroeid. Als de lokale overheid echt de eerste overheid is, hoort daar ook een zodanige vergoeding bij dat we ons werk ruimhartig kunnen doen.”

Vier prioriteiten
Heerde wil de komende jaren aan vier onderwerpen prioriteit geven:
•    De aanpak van 0-100+, die de transformatie van het sociale domein ondersteunt. Er moet onder meer een fysieke huisvesting komen in Heerde (aan de Sportlaan) en Wapenveld.
•    In Wapenveld moet een nieuwe multifunctionele accommodatie komen in het centrum, inclusief huisvesting van het loket 0-100+. Dit is een al lang bestaande ambitie die Wapenveld een flinke impuls moet geven.
•    In het centrum van Heerde moet het gebied van de oude gemeentewerf tot en met het pand van Van Setten / Van Loenen herontwikkeld worden. Ook dit is een langlopend traject dat het centrum een upgrade moete geven.
•    Tenslotte komt er voor de schoolgebouwen een integraal huisvestingsplan, om deze gebouwen toekomstbestendig te maken. Hiervoor zullen forse investeringen nodig zijn.

Positieve afsluiting 2019
Het jaar 2019 is positief afgesloten. Waar bij de najaarsnota nog een overschot werd verwacht van ongeveer € 100.000, is dit € 920.000 geworden. Aan het eind van het jaar werd duidelijk dat er forse meevallers waren, wat leidde tot dit positieve resultaat.