Rekenkamercommissie: accommodatiebeleid gemeente Heerde niet op orde

De rekenkamercommissie gemeente Heerde heeft met ondersteuning van een extern onderzoeksbureau een onderzoek uitgevoerd naar het accommodatiebeleid van de gemeente Heerde. Het onderzoek had betrekking op de sport- en welzijnsaccommodaties in de gemeente Heerde. Hoofdvraag van het onderzoek was hoe doelmatig en doeltreffend het accommodatiebeleid van de gemeente Heerde is en hoe dat beleid wordt uitgevoerd.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat het gemeentelijk accommodatiebeleid voor de sport- en welzijnsaccommodaties niet doelmatig en doeltreffend is. In het accommodatiebeleid zijn onvoldoende heldere doelstellingen opgenomen. Ondanks dat er verschillende kaders, ambities en uitgangspunten worden benoemd, blijven deze abstract en ontbreekt vaak de achterliggende gedachte.

De basis voor het beleid is niet op orde. Afspraken zijn niet gestructureerd en volledig vastgelegd. Ook is niet duidelijk wat met de in het beleid opgenomen privatiseringsgedachte wordt bedoeld en beoogd. Doordat het beleid niet doelmatig en doeltreffend is, kan de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de uitvoering van het beleid ook niet worden vastgesteld.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie doet de volgende aanbevelingen:

  1. Geef als raad het college de opdracht de basis op orde te brengen.
  2. Expliciteer als raad in samenspraak met het college wat je inhoudelijk, beleidsmatig wilt bereiken met de inzet van accommodaties.
  3. Laat als raad en college privatisering als leidend principe los.
  4. Stel als raad heldere, eenduidige doelstellingen en uitgangspunten vast in het herijkte accommodatiebeleid.

In zijn reactie op het rapport van de rekenkamercommissie schrijft het college dat hij de conclusies uit het rapport herkent. Het college neemt de aanbevelingen over en wil deze betrekken bij de opstelling van nieuw accommodatiebeleid.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie, die onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed wordt uitgevoerd en het gewenste effect heeft. De rekenkamercommissie rapporteert daarover aan de gemeenteraad. Daarmee ondersteunt ze de raad bij zijn controlerende taak.

Vervolg

Het rapport is op 13 maart aangeboden aan de gemeenteraad. De raadscommissie bespreekt het onderzoeksrapport op 3 april. Het rapport is via de volgende link te bekijken: