Positief jaarresultaat 2018

Een betere beheersing, meer inzicht, tijdige maatregelen en een positief saldo maken dat we met tevredenheid kunnen terugblikken op het financiële jaar 2018.

Wethouder Wolbert Meijer: “We hebben stappen gezet. Ook in het sociaal domein lijken onze inspanningen zich uit te betalen en weten we veel beter waar we aan toe zijn”. Desondanks blijft de financiële situatie de komende jaren krap. De aangekondigde bezuinigingen waarvoor we onze inwoners de eerste maanden van dit jaar uitgebreid hebben geraadpleegd, blijven noodzakelijk.

Positief jaarresultaat 2018

De grote tekorten die in het voorjaar van 2018 werden verwacht, zijn door maatregelen (zoals een budgetfreeze, die ruim 8 ton opleverde) en incidentele meevallers omgebogen tot een overschot. “Zodoende hebben we over 2018 een positief resultaat behaald van ruim 1,8 miljoen euro”, aldus wethouder Wolbert Meijer.

Meevallers waren bijvoorbeeld de afrekening van het project Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld (+3 ton) en positieve resultaten op de grondexploitatie (+5,5 ton). Ook in het sociaal domein waren er incidentele meevallers van in totaal zo’n 5,5 ton en kregen we compensatie van het Rijk van ruim 4 ton voor de tekorten uit voorgaande jaren op het sociaal domein.

Nieuwe extra kosten

De ontwikkeling voor dit jaar en de komende jaren geeft nog altijd aanleiding voor zorg. Zo laten de Voorjaarsnota 2019 en de Perspectiefnota 2020-2023 zien dat de gemeente te maken krijgt met nieuwe, onvermijdbare kosten waarop weinig invloed bestaat. Het gaat dan om extra kosten van de zogenoemde verbonden partijen. Zo worden meerkosten voorzien voor onder andere PlusOV, de veiligheidsregio, de omgevingsdienst en Lucrato. Dit leidt tot structurele meerkosten van ruim 5 ton.

Daarnaast zorgen ook nieuwe taken en beleid voor extra kosten. Denk aan de verplichte Regionale Energie Strategie, de Omgevingswet, de woonagenda en de hogere vergoeding voor raadsleden. Ook investeringen zorgen voor extra kosten, zoals de nieuwe verkeersregelinstallatie op de Brinklaan (+1,3 ton), twee nieuwe bruggen voor het Apeldoorns Kanaal (+6 ton) en een nieuw dak op het gebouw van de Noordgouw (+7 ton).

Bezuinigingen en input inwoners

Dit nieuwe meerjarenperspectief maakt dat bezuinigingen voor de komende jaren noodzakelijk blijven. In 2018 hadden B&W al een ombuigingspakket opgesteld. Hierover zijn in het begin van dit jaar inwoners en organisaties om hun mening gevraagd. De ingekomen reacties zijn meegenomen in de totstandkoming van de Perspectiefnota 2020. Dit heeft ertoe geleid dat we in de Perspectiefnota de beoogde bezuiniging op het Cultuurplein van € 100.000 hebben gewijzigd en gesplitst in een taakstelling op de cultuursector van € 50.000 en een taakstelling van € 50.000 binnen het programma Sociaal Maatschappelijk. Daarnaast is de geplande bezuiniging van € 5.000 op kleine subsidies (onder € 1.000) voor vrijwilligersorganisaties teruggedraaid. De Voorjaarsnota en Perspectiefnota worden in juli aanstaande door de gemeenteraad behandeld.

Vooruitzichten

Ondanks de bezuinigingsmaatregelen laat de Perspectiefnota 2020-2023 nog altijd een jaarlijks tekort zien. We zullen daarom alle zeilen moeten bijzetten om uiteindelijk tot een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 te komen. Deze begroting wordt zoals elk jaar in november door de gemeenteraad vastgesteld.