Gemeente Heerde heeft stabiele begroting voor 2021

De begroting van de gemeente Heerde ziet er stabiel uit voor de komende jaren. Ook wanneer de gemeenteraad alle beleidswensen voor 2021 overneemt, resteert nog ruim €100.000,-. Dit bedrag wordt ingezet voor de vier speerpunten waar de gemeente op inzet. Voor de eerstvolgende jaren ná 2021 wordt een positief saldo voorzien van €160.000,-, oplopend tot ruim €300.000,-.

Vier speerpunten

In de perspectiefnota (die in juli uitkwam) heeft de gemeente Heerde vier speerpunten geformuleerd voor het beleid. Dit zijn de onderwerpen waar de gemeente financieel en inhoudelijk op inzet. Dit zijn:

  • Aanpak 0-100+ in het sociaal domein;
  • Hof van Cramer / mfc Wapenveld;
  • Centrumontwikkeling van Heerde;
  • Integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen.

Gezien de ontwikkeling van de begroting kan hier de komende jaren €100.000,- (2021) tot ruim €300.000,- (2024) in worden gestoken. 

Beleidswensen

Zonder de beleidswensen houdt de gemeente Heerde de komende jaren rond €1 miljoen over. Hierbij zitten dan echter grote risico’s. Vooral die in het sociaal domein (en dan vooral rond de prijsontwikkelingen in de jeugdzorg) zijn groot: daarom stelt het college aan de raad voor hiervoor een bedrag van ruim €500.000,- te reserveren. Ook voor de regionale samenwerking wordt €100.000,- ingeboekt.

Andere beleidsmaatregelen waarover de gemeenteraad een uitspraak moet doen zijn onder meer een bedrag van ruim €150.000,- voor de multifunctionele accommodatie De Heerd. Ook wordt de ombuiging op de cultuursector (€50.000,- per jaar) teruggedraaid; een specifieke wens die de gemeenteraad eerder heeft uitgesproken.

Belastingtarieven

De belastingtarieven worden geïndexeerd met een percentage van 1,7%, verder blijven deze ongewijzigd. Uitzondering hierop is het vastrecht afvalstoffenheffing; dit tarief gaat met €20,- per huishouden omhoog. 

Corona

Een onzekere factor betreft de kosten die verband houden met het coronavirus, mede omdat onduidelijk is hoelang we de gevolgen hiervan zullen ondervinden. Wel gaat de gemeente er vooralsnog van uit dat deze kosten grotendeels door het Rijk of de provincie worden gedragen.