Inventarisatie onderzoeksonderwerpen rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie gemeente Heerde is een onafhankelijke commissie. Deze commissie onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed wordt uitgevoerd en het gewenste effect heeft. Daarmee ondersteunt ze de raad bij zijn controlerende taak.

De rekenkamercommissie laat in haar onderzoeken niet alleen zien wat er mogelijk niet goed is gegaan. Ze doet vooral aanbevelingen over hoe het anders en beter kan. De rekenkamercommissie stelt ieder jaar een onderzoeksprogramma op. Die van 2023 is nu aan de orde.

Heeft u een onderwerp voor de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie biedt ook de inwoners van Heerde de mogelijkheid onderwerpen aan te dragen die de rekenkamercommissie zou kunnen onderzoeken. Een onderwerp moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het onderwerp heeft een organisatorisch, bestuurlijk, maatschappelijk belang;
  • Er zijn risico’s voor doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid;
  • Er zijn financiële belangen gemoeid met het onderwerp.

Heeft u een onderwerp voor de rekenkamercommissie? U kunt dat melden bij de rekenkamercommissie gemeente Heerde via rekenkamer@heerde.nl of postbus 175, 8180 AD Heerde. Wilt u dat doen voor 10 december?

Beschrijf uw onderwerp. Geef daarbij antwoord op de vragen die hieronder staan.

  • Welk onderwerp moet de rekenkamercommissie onderzoeken? Bij meerdere onderwerpen: geef aan welk onderwerp het belangrijkste is.
  • Waarom moet de rekenkamercommissie dit onderwerp onderzoeken? Wat is het probleem en waarom is dit belangrijk?
  • Om welk gemeentelijk beleidsterrein gaat het? Bijvoorbeeld: bestuur, sociale voorzieningen, ruimtelijke ordening of cultuur.
  • Welke periode moet de rekenkamercommissie onderzoeken? Vanaf wanneer speelt dit probleem?
  • Hoe kan de rekenkamercommissie dit onderwerp volgens u het beste onderzoeken?
  • Wat is uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres?

Heeft u vragen?

Bekijk dan de pagina over de rekenkamercommissie of neem contact op met de secretaris (J. Kok), via rekenkamer@heerde.nl of  0578 - 69 94 94.