Financiën gemeente Heerde voorzichtig positief

Een tussentijdse analyse over 2019 laat zien dat de financiën van de gemeente Heerde zich positief ontwikkelen. Ook voor de komende jaren lijkt dat het geval te zijn.

Wethouder Wolbert Meijer van Financiën is hierover redelijk positief gestemd: “Dit jaar kunnen we de begroting sluitend maken met een aantal financieel-technische maatregelen die geen gevolgen hebben voor onze inwoners. Tegelijk pleit ik voor een stabielere algemene uitkering en een ruimhartiger structurele bijdrage van het Rijk voor het sociaal domein. Dat geeft meer zekerheid over de bijdrage van het Rijk aan onze begroting.”

Gunstige ontwikkeling

In het voorjaar leek de gemeente Heerde nog af te stevenen op een gering tekort over 2019. Uit een tussentijdse analyse blijkt echter dat er positieve ontwikkelingen zijn, waardoor de laatste stand uitkomt op een overschot van € 370.000. Dit bedrag komt voor een groot deel (€ 286.000) door een eenmalig hogere algemene uitkering van het Rijk.

Ook voor de jeugdzorg krijgt Heerde een eenmalige meevaller van het Rijk, een plus van € 122.000. Wel zijn er hogere kosten voor woningaanpassingen. Ook op het ruimtelijk domein zijn er een aantal meevallers, zoals de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Daarnaast is de lage rentestand gunstig voor de rekening van de gemeente.

Begroting 2020 en verder

Ook voor de komende jaren lijkt de begroting goed uit te pakken. Voor 2020 wordt een klein overschot van € 12.000 voorzien, in de jaren daarna varieert dat van zo’n 45.000 tot zo’n 120.000 euro. Om dit positieve saldo te bereiken zijn er geen extra bezuinigingen nodig geweest, zodat dit geen effect heeft voor de inwoners van Heerde.

Financieel-technische maatregelen blijken voldoende om tot deze positieve resultaten te komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aanpassingen in de ramingen van salarissen (als gevolg van de nieuwe cao doorrekening), de gunstige resultaten van lage rente voor langlopende geldleningen en de verwachte extra middelen voor de jeugdzorg.

Uitvoering

Wethouder Wolbert Meijer: “2020 wordt een jaar van uitvoering. We komen met de woonagenda, de participatienota, de regionale energiestrategie, een actieplan voor circulaire economie, de duurzaamheidslening, een plan voor begraven, en we hopen samen met de ontwikkelaar een plan voor de gemeentewerf te presenteren.

We blijven ons inzetten voor zorg aan kwetsbaren in onze gemeente. We zullen de vorig jaar vastgestelde bezuinigingen beleidsmatig vertalen en blijven ons onverminderd verzetten tegen de laagvliegroute boven de Noord-Veluwe, om maar een paar zaken te noemen.” Het raadsdebat over de begroting 2020 vindt plaats op maandag 4 november 2019.