Begroting komende jaren sluitend

Het college van B&W legt de raad een sluitende begroting voor, voor de komende jaren. Daarbij is ook geanticipeerd op mogelijke crisissen en kostenstijgingen. Verder is rekening gehouden met meerkosten van € 1 miljoen om de stijgende energiekosten en de hoge inflatie het hoofd te kunnen bieden. De positieve cijfers zijn door deze ontwikkelingen wel lager dan afgelopen voorjaar nog werd voorzien in de perspectiefnota.

Voor de jaren 2023 – 2025 wordt nu een positief saldo verwacht van rond de € 200.000. Tegenvallers ten opzichte van de verwachtingen afgelopen voorjaar zitten vooral in de extra kosten door inflatie. Diverse uitgaven zijn daarom naar boven toe bijgesteld. Daarnaast wordt rekening gehouden met extra kosten voor energieverbruik en extra kosten in het sociaal domein. Al deze bijstellingen tellen op tot ongeveer €1 miljoen extra kosten per jaar. 

Daarnaast zijn er uitgaven ingeboekt die te maken hebben met de doelstellingen die de nieuwe coalitie heeft vastgelegd in het coalitieakkoord, met duurzaamheid, woningbouw en de leefbaarheid van de gemeente als belangrijke uitgangspunten. Die plannen zorgen ook voor ongeveer € 1 miljoen aan extra uitgaven. 

Ondanks deze extra uitgaven kan toch een positief saldo worden verwacht in de komende jaren. Voor 2026 wordt echter wel een tekort voorzien, omdat dan bestaande Rijksinkomsten zijn weggevallen en er nog onduidelijkheid bij het Rijk bestaat of, en zo ja, wat hiervoor in de plaats gaat komen.