7 Koninklijke Onderscheidingen in Heerde

7 inwoners van de gemeente Heerde hebben tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen door burgemeester Olaf Prinsen.

De heer Melenhorst is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn mevrouw Bakker-Braaksma, het echtpaar de heer en mevrouw Van der Scheer, de heer De Vos, de heer Van der Most en de heer Liefers. 

Jos Melenhorst (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer J.W.J. (Jos) Melenhorst zet zich al sinds 1979 als vrijwilliger in op sportgebied. Sinds hij in 1988 in Heerde kwam wonen onder meer bij gymnastiekvereniging Pegasus, waar hij voorzitter was en dat mede door hem ontstond door de fusie van 2 verenigingen. De heer Melenhorst is ook jarenlang betrokken bij VV Heerde en sinds 2019 voorzitter. In die tijd heeft hij onder meer het organisatieboek vernieuwd, voor elkaar gekregen dat de club zaterdagvoetbal ging spelen, het clubhuis vernieuwd en verduurzaamd en de omgeving van het sportpark veiliger gemaakt. Ook is de heer Melenhorst betrokken bij de jaarlijkse avondvierdaagse. Hij is sinds 2010 vrijwilliger bij de EHBO Heerde. 

Vanaf het begin is de heer Melenhorst betrokken geweest bij de aanleg van de Hoogwatergeul. Eerst als beleidsambtenaar vanuit de gemeente Heerde, waarbij hij veelvuldig samenwerking zocht met het Rijk, Rijkswaterstaat en het Waterschap. Hij hield daarbij steeds het menselijke aspect voor ogen. Later, bij de daadwerkelijke bouw, was hij vrijwilliger en kartrekker van het informatiecentrum in het Gemaal Veluwe. Onder meer door excursies aan binnen- en buitenlandse bezoekers heeft hij het gebied landelijk op de kaart gezet. 

Anja Bakker - Braaksma (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Binnen de Ontmoetingskerk in Heerde is mevrouw A.T. (Anja) Bakker-Braaksma als sinds 1977 en betrokken vrijwilliger. Tot 1994 was ze jarenlang lid en ouderling van de centrale kerkenraad. Tot op heden is ze nog altijd betrokken bij het pastoraat en bezoekt ze ouderen die niet meer in staat zijn om de kerkdiensten bij te wonen.  Ook was ze sinds 1977 betrokken bij het jeugdwerk; onder andere de kindernevendienst, het voorbereiden van kerkelijke feesten en het instuderen van musicals en daarbij het verzorgen van de kostuums. Bovendien was ze 20 jaar lang voorzitter van het catecheseteam. Mevrouw Bakker is medeoprichter van, en vrijwilliger bij, kledingbank De Cirkel in Heerde. Momenteel is ze taaldocent bij het Taalpunt van de Bibliotheek in Heerde.

Bertus van der Scheer (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

De heer A. (Bertus) van der Scheer zet zich al sinds 1972 in voor de Petruskerk in Wapenveld. Hij was daar onder meer 25 jaar lang boekhouder, was betrokken bij de fusie van twee kerkgemeenten en de verbouwing van het kerkgebouw.
Sinds 2015 is de heer Van der Scheer ook actief betrokken bij zorginstantie WZU Veluwe, onder meer als lid van de Raad van Bestuur, beheerder en aanspreekpunt van de miniboerderij op het terrein. In de coronatijd heeft hij zich extra ingezet, onder meer door coronatesten, medische en beschermde maatregelen naar verschillende locaties van WZU Veluwe te brengen.

Bij het Vriezes Erfgoed in Wapenveld is hij wekelijk aanwezig voor onderhoud aan de molen en het terrein van het informatiecentrum. Daarnaast was hij ook een aantal jaren actief in het tuinonderhoud bij het ontmoetingscentrum Hof van Cramer in Wapenveld en onderhoud hij bij stichting Philadelphia nog wekelijks de tuin. Verder verrichtte de heer Van der Streek vrijwilligerswerkzaamheden bij Tafeltje Dekje, begrafenisvereniging “De Laatste Eer” en de Ds. Van Maasschool. Momenteel rijdt hij nog wekelijks op de buurtbus.

Diny van der Scheer – Ruiters (lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw J.E. (Diny) Van der Scheer is meer dan 50 jaar vrijwilliger actief op verschillende maatschappelijke gebieden. Sinds 1980 is ze actief betrokken bij de Petruskerk in Wapenveld, waar ze onder meer ouderling en  pastoraal medewerker was, avondmaalvieringen en bijbel-/gesprekskringen organiseerde. Ook bezocht ze oudere en zieke gemeenteleden. Samen met haar echtgenoot heeft ze de tuin opengesteld voor de activiteit op Startzondag. 

Bij WZU Veluwe bezoekt ze bewoners en helpt ze mee met diverse activiteiten. Ook is ze jarenlang vrijwilliger geweest “Tafeltje Dekje”. Tenslotte is ze van 1972 tot 2004 mantelzorger geweest voor familieleden.

Gert de Vos (lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer G.E.J. de Vos (Gert) verricht al sinds 1979 vrijwilligerswerk, allereerst als vrijwilliger en begeleider bij stichting Philadelphia in Heerde. Sinds 2000 is hij actief bij de Hervormde Kerk in Heerde, waar hij onder meer lid van de kerkenraad en persvoorlichter was. Van 2006 tot 2016 was hij lid van het bestuur bij De Noordgouw in Heerde (secretaris van 2010 – 2015). De heer De Vos heeft zich ook actief ingezet voor atletiekvereniging De Gemzen. Al 35 jaar is hij ook betrokken bij de bescherming van kerkuilen via de Vogelbescherming (sinds 2004 via Stichting Kerkuilenwerkgroep Veluwe). 

Mede door de visie en inzet van de heer De Vos is in 2015 de energiecoöperatie “Heerde Energiek” opgericht. Als initiator en voorzitter heeft hij bij de oprichting het voortouw genomen om in het contact te komen met het gemeentebestuur van Heerde, de bank en allerlei ander partijen waarmee “Heerder Energiek” te maken kreeg bij het realiseren van diverse projecten. Binnen Heerde Energiek verricht de heer De Vos diverse taken en is hij onder meer organisator van het energiecafé.

Georg Van der Most (lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer G.P.J. (Georg) van der Most zet zich meer dan 20 jaar vrijwillig in voor de samenleving. Hij is curator en manager bij het museum Regiment van Heutsz in Arnhem, dat de geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Indië Leger (KNIL) en de Nederlandse inbreng in de strijd in Korea conserveert en exposeert. Daarnaast is hij al vele jaren betrokken bij het Nederlands Artilleriemuseum op de Legerplaats bij Oldebroek. 

Verder is de heer Van der Most zeer betrokken bij veteranen, waaronder degenen die in voormalig Nederlands Indië en Nieuw-Guinea hebben gediend, en bezoekt velen in het hele land om naar hen te luisteren en waar nodig en mogelijk te helpen. Binnen de gemeente Heerde is de heer Van der Most lid van het comité 4 en 5 mei Heerde, waarbij hij bijvoorbeeld voorlichting geeft aan scholen als “Veteraan voor de klas”. Hij is ook jarenlang betrokken bij het Heerder Historisch Museum, sinds 2021 als vicevoorzitter. Vanuit het comité 4 en 5 mei organiseert hij al sinds 2016 exposities in dit museum in de periode rondom 4 en 5 mei. 

Lijndert Liefers (lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer L. (Lijndert) Liefers is al ruim 33 jaar betrokken bij voetbalvereniging WZC in Wapenveld, waar hij diverse functies verricht. Vanuit zijn functie als secretaris van het hoofdbestuur heeft hij recentelijk de verduurzaming voor WZC ingezet en geïmplementeerd. Ook zet hij zich in voor een gezond en vitaal sportpark via de commissie Rookverbod. Verder zit hij in de redactie van de presentatiegids van de club.

Sinds 2021 is de heer Liefers secretaris bij Actief Heerde, die zorg draagt in algemene zin voor het promoten en verbinden van sporten voor “Jong en Oud”. Naast zijn vrijwilligerswerk verricht hij ook mantelzorg aan familie en andere ouderen.