‘Verscherpte dijkbewaking’ vanaf 2026 voor gemeentefinanciën

De gemeente Heerde kijkt tevreden terug op het jaar 2023 dat wordt afgesloten met een positief resultaat, net als voorgaande jaren. Ook de komende jaren is de gemeente prima in staat om uitvoering te geven aan haar taken en het uitvoeren. Wel is de gemeente Heerde zich nu al aan het voorbereiden op het zogenoemde ‘ravijnjaar’.

Het college van burgemeester en wethouders maakt zich zorgen over de sterk afnemende bijdrage van het Rijk in 2026 en 2027. Het jaar 2026 wordt ook wel het 'ravijnjaar' genoemd. Dan belanden gemeenten namelijk tussen het oude financiële systeem, dat in 2025 afloopt, en het nieuwe dat per 2027 van kracht wordt. Hierdoor komt onze begroting onder grote druk te staan. Dat heeft te maken met onder meer de opschalingskorting en het feit dat we nadeelgemeente zijn. 

Oftewel, inkomsten van het Rijk lopen niet gelijk met de taken die we van het Rijk moeten uitvoeren. De taken van de gemeente Heerde en van andere gemeenten zijn de afgelopen 8 jaar gegroeid, maar de financiën zijn niet mee gegroeid. Vanaf 2026 hebben we als gemeente Heerde te weinig financiële middelen om de opgave uit te voeren. Wethouder Meijer (per 24-6 oud-wethouder): “Ik pleit opnieuw de aankomende jaren voor een ‘verscherpte dijkbewaking’ als je kijkt naar het meerjarenperspectief vanaf 2026 van de gemeentefinanciën.” We verschillen hierover sterk met het Rijk van mening en zullen, gezamenlijk met andere gemeenten en namens de VNG, bij het Rijk aan blijven kaarten waar we mee worstelen. 

Gelukkig staat de gemeente Heerde niet alleen in de oproep voor een eerlijker rijksbijdrage. Omdat alle gemeenten door de kortingen van het Rijk op het gemeentefonds in problemen komen, heeft de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de gesprekpartner voor het Rijk namens de gemeenten) opgeroepen om in te zetten op (onder meer) het schrappen van de geplande korting en vergoeding van de gestegen lonen en prijzen.

Jaarrekening en perspectiefnota

De waarschuwing van wethouder Meijer over de toekomstige financiële ontwikkelingen begeleidt de jaarrekening 2023 en perspectiefnota 2025-2028, die op respectievelijk 24 juni en 8 juli door de gemeenteraad worden besproken.

Het jaar 2023 sluiten we af met een positief resultaat van € 1.573.976,-. Er is een begroting gemaakt met een negatief resultaat oplopend naar € 1,5 miljoen in 2027.

De perspectiefnota, die een aantal jaren vooruitkijkt naar de financiële ontwikkelingen van de gemeente, laat voor 2024 en 2025 nog een evenwichtige begroting zien. Maar door de eerdergenoemde ontwikkelingen in de rijksbijdrage ontstaat vanaf 2026 het hierboven genoemde tekort. Hiervoor zijn al een paar technische maatregelen ingeboekt.

Met de raad bekijken we tot aan maart 2025 welke maatregelen we moeten nemen. Onze wens is om eerst te kijken waar we kunnen besparen, zodat we onze financiële reserves kunnen aanvullen. We willen nog geen grote bezuinigingen doorvoeren.

We bieden als gemeente huishoudelijke zorg, werken aan woningbouwplannen, zetten in op een duurzame economie, dragen bij aan de regionale opgaven en willen inwoners vaker en nauwer betrekken bij onze besluitvorming.