Renovatie Raadhuis

Op deze pagina leest u informatie over de renovatie.

Noodzaak renovatie

In de raadsvergadering van 28 januari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de renovatie van het Raadhuis. Hiervoor is een bedrag van ruim € 1,8 miljoen benodigd. In dit bedrag zit een subsidie van 7,5 ton vanuit de provincie. Dit is een erfgoedsubsidie uit de regeling Functioneel Gebruik Erfgoed 2019. Voor de renovatie was in 2018 al een vergunning afgegeven.

De renovatie is nodig om vier redenen

•    De bouwkundige toestand: het gebouw kent (mede door uitgesteld onderhoud) veel gebreken en achterstallig onderhoud. Het is hoog nodig tijd om dit op te knappen.
•    Duurzaamheid: het gebouw kent nu nog een energielabel G. Dit betekent dat er heel erg veel energie verloren gaat en dat we ‘stoken voor de vogeltjes’. We gaan naar minimaal energielabel B.
•    Functionaliteit: het gebouw moet ook aangepast worden aan de functies die er worden uitgevoerd. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om het binnenklimaat te verbeteren.
•    Ten slotte wordt ook de toegankelijkheid verbeterd.

Kortom: we gaan voor een functioneler en duurzamer raadhuis dat er weer 30 jaar tegen kan!

Hoe gaat het er uit zien?

De meest in het oog springende verandering in het ontwerp is de uitbreiding van de huidige trouwzaal. Deze krijgt ook de gecombineerde functie van trouwzaal en raadzaal. De wethouders komen allemaal op de eerste verdieping. De huidige raadzaal wordt daarvoor omgebouwd tot werkkamers.

De aanbouw waar nu het bestuurssecretariaat zit, verdwijnt. Het secretariaat krijgt een andere plek in het gebouw. Ook zijn er bijvoorbeeld veranderingen in de toiletgroepen en de kamer van de bodes. Bekijk hieronder de tekeningen om alle wijzigingen te kunnen zien:

Financiën

De renovatie kost € 1,8 miljoen. Deze uitgave zal echter niet ten koste gaan van onze inwoners. Ten eerste is er namelijk al voor 'gespaard' en is onderhoud de laatste jaren uitgesteld vanwege de komende renovatie. We hebben dus een reserve aangelegd. Daarnaast is er de subsidie vanuit de provincie.

Bovendien levert de aanpassing van het gebouw een bezuiniging op voor de komende jaren: de energiekosten zullen flink afnemen én na zo’n grootscheepse renovatie zullen we de komende jaren minder onderhoudskosten hebben. Dit weegt op tegen de extra jaarlijkse lasten voor de lening die we nodig hebben.

Tijdsplanning

Momenteel loopt de aanbestedingsfase. De bedoeling is om in het late voorjaar te beginnen met de renovatie. Deze moet in het voorjaar van 2021 zijn afgerond.

Stikstof

De renovatie van het Raadhuis kan plaatsvinden ondanks de stikstofproblematiek. Een deel van de renovatie was al vóór het bekendworden van de stikstofproblematiek vergund. Het andere deel is getoetst via de Aerius-berekening. Dit gaf aan dat ook hiervoor een vergunning kon worden gegeven.

Vervangende trouwlocatie

Omdat de trouwzaal in het Raadhuis tijdens de verbouwing niet beschikbaar is, heeft het college van B&W een vervangende trouwlocatie aangewezen. Dit is De Heerd, Griftstraat 8 te Heerde. Dit duurt tot het moment dat de (gerenoveerde) trouwzaal in het Raadhuis weer beschikbaar is.

Aanbesteding

We gaan werken met een bouwteam. In een bouwteam werken de verschillende partners (opdrachtgever, architect en aannemer) in een vroeg stadium van het project met elkaar samen. Daarmee wordt kennis op het gebied van uitvoering en kosten gecombineerd met de ontwerpwerkzaamheden.

Voor het aanstellen van een aannemer en het samenstellen van het bouwteam wordt samengewerkt met het bureau NIC Inkoopprojecten. Bij de aanbesteding wordt zowel gekeken naar prijs als kwaliteit. De totale doorlooptijd van de aanbesteding wordt geschat op 20 weken (inclusief voorbereiding).

Nieuws