College Heerde dringt aan op nader onderzoek vliegroutes

12-09-2017

Het college van B&W van Heerde heeft staatssecretaris Dijksma gevraagd om nog eens kritisch naar de vliegroutes voor vliegveld Lelystad te kijken.

Het college kijkt daarbij niet alleen naar het belang van de gemeente Heerde, maar naar die van de hele Veluwe. Het belang van de gemeenschap, de natuur en de bezoekers staan voorop.

De vliegroutes voor vliegveld Lelystad hebben in Heerde, evenals in veel andere Veluwse gemeenten, tot grote maatschappelijke onrust geleid. Ook burgemeester en wethouders van Heerde maken zich zorgen over de plannen. Vandaar dat ze alle mogelijke middelen inzetten om tot een heroverweging over de routes te komen. Het college dringt er op aan dat een integrale herziening van de routes op zo kort mogelijke termijn gebeurt.

Standpunt college

Het college wil de overlast voor bewoners van Heerde zo laag mogelijk houden. Daarbij verliezen ze de solidariteit met de andere gemeenten op de Veluwe niet uit het oog, mede omdat er een grote provinciale opgave ligt om de ‘Veluwe op 1’ te zetten. De voorgestelde routes hebben grote negatieve gevolgen voor de kwaliteiten en leefbaarheid op de Veluwe.

Een alternatieve route, voorgesteld door onder andere de Stedendriehoek, ontlast wel de gemeente Heerde, maar niet de Veluwe. Het college meent dat veel sneller doorstijgen naar 4500 meter de overlast al voor een groot deel kan wegnemen. Algemeen is het college van mening dat de routes zoveel mogelijk mensen én zoveel mogelijk het milieu en de natuur moet ontzien.

Bestuurlijke actie

In een brief aan staatssecretaris Dijksma heeft het college haar gevraagd om passende oplossingen te vinden. Het college vraagt in eerste instantie om nader onderzoek. Al in de zienswijze van 2014 gaf het college aan dat het destijds uitgevoerde MER-onderzoek (Milieu Effect Rapportage) incompleet was, omdat het onduidelijk was wat de gevolgen zouden zijn van de route vanaf Wezep/Wapenveld.

Nu de routes bekend zijn, is het belangrijk om nader onderzoek te doen vóórdat een definitief besluit wordt genomen. Daarnaast wordt de staatssecretaris gevraagd om aandacht te hebben voor de kwaliteit van de Veluwe: het belang van de gemeenschap, de natuur en de bezoekers van de Veluwe mag niet ondergeschikt zijn aan het economisch belang.

Daarnaast wil het college contact leggen met de andere Veluwse gemeenten om gezamenlijk te kijken hoe ze invloed kunnen krijgen op de besluitvorming. Omdat ook de Stedendriehoek actief bezig is met dit onderwerp, wordt ook daar aansluiting gezocht. Tenslotte is er ook geregeld contact met de provincie Gelderland, die onderdeel uitmaakt van de ‘Alderstafel’, het overleg over de vliegroutes.