Beleidsregels vrijstelling giften, schadevergoedingen en geldlening voor levensonderhoud