Bezwaar maken, beroep instellen of klacht indienen

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken, beroep instellen of een klacht indienen bij de gemeente Heerde.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit kunt u bezwaar maken. Het bezwaar dient u in bij degene die het besluit heeft genomen (de raad, het college of de burgemeester). Bij het bekendmaken van een besluit staat vermeld of bezwaar kan worden gemaakt en bij wie.

Op de pagina Bezwaarschrift indienen leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Beroep instellen

Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij rechtbank Gelderland. Een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In spoedgevallen kan de voorzieningenrechter van rechtbank Gelderland bij afzonderlijk schrijven worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Op de pagina Beroepschrift indienen leest u hoe u beroep kunt instellen.

Klacht indienen

Wordt uw brief niet tijdig beantwoord, bent u onheus behandeld of heeft u klachten over gedragingen van bestuurders of ambtenaren? Dan kunt u een klacht indienen bij het college van Heerde. Klachten tegen bestuurders worden rechtstreeks behandeld door de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Op de pagina Klacht indienen leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Zienswijze

Een ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Een ieder kan binnen deze termijn mondeling, schriftelijk of online een zienswijze over het besluit kenbaar maken bij het college van Heerde.

Links