Bezwaarschrift indienen

Wanneer u als burger, bedrijf of instelling het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het kan gaan om een besluit dat u heeft ontvangen, maar ook om een besluit dat bijvoorbeeld uw buurman heeft ontvangen, maar dat voor u rechtstreeks nadelige gevolgen heeft.

Bij het bekendmaken van een besluit staat vermeld of bezwaar kan worden gemaakt en bij wie. De gemeente maakt het besluit bekend in een brief aan betrokkene, en / of door een publicatie in de Schaapskooi en op de website van de gemeente. De Schaapskooi een gratis nieuwsblad dat iedere week op dinsdag huis aan huis wordt verspreid.

Een bezwaarschrift moet u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt indienen. Als u na die zes weken bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' moeten verklaren, tenzij er een goede reden is voor termijnoverschrijding. De termijn van zes weken begint op de dag nadat de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. Deze datum staat in de brief of in de publicatie.

Voorwaarden

Een bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw bezwaarschrift niet voldoet aan één van die vereisten, kan het niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar inhoudelijk niet wordt behandeld

Het bezwaarschrift moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit.
  • Op het bezwaarschrift moet u de datum, de handtekening (in geval van digitale indiening wordt hieronder uw DigiD verstaan), en uw naam en adres vermelden.
  • In uw bezwaarschrift moet staan met welk besluit u het niet eens bent en waarom.

Beslissing op het bezwaar

De beslissing op een bezwaar moet wettelijk binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, worden genomen. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met zes weken. Als dit het geval is, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

U kunt voor iemand anders een bezwaarschrift indienen. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig.

Kosten

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Aanvraag

U kunt een bezwaarschrift online en schriftelijk indienen.

Bezwaar online indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Schriftelijk bezwaar indienen

U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen door een brief te schrijven naar de gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Let er wel op dat uw bezwaar aan de vereisten voldoet.

Als u een voorlopige voorziening wilt aanvragen, kunt u dit doen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen.

Let op: bezwaarschriften, nadere motivering of andere stukken kunt u niet per e-mail indienen.

Voorlopige Voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit doet u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Ook hiervoor moet u griffierecht betalen.