Bijlage 1 - Bewijs van inschrijving 2023-2024

Afbeelding 1Afbeelding 2

Bijlage 1 - Bewijs van inschrijving

In te vullen door de directeur van de school waarop de leerling op het moment van aanvraag is ingeschreven/les volgt. Als de leerling nog niet bij een school staat ingeschreven moet dit formulier ingevuld worden door de school waar de leerling nu les volgt. Dan moet er wel een toelaatbaarheidsverklaring toegevoegd worden.

1. Gegevens school

Naam school_________________________________ ________

Vestigingsadres___________________ ______ __

Postcode/Plaats _____________________________________

Postadres____________________________________________

Postcode/Plaats_______________________________________

Contactpersoon ______________________________________

Telefoon_____________________________________________

E-mail_______________________________________________


Dat onderstaande leerling sinds/per _____________ ____

als leerling van deze school staat/wordt ingeschreven:
2. Gegevens leerling

Voornaam___________________ ________ jongen/meisje

Achternaam______________________ _______________

Adres _____________________________________

Postcode/woonplaats___________________________________

Geboortedatum _____________________________________

Deze leerling bezoekt/gaat per _________ ______ naar het

  • Basis Onderwijs


  • Speciale school voor basisonderwijs

  • Onderbouw

  • Bovenbouw


  • Regulier voortgezet onderwijs


  • Speciale school voor voortgezet onderwijs

  • Cluster 1 – Onderwijs aan kinderen met visuele handicaps (blind en slechtziend);

  • Cluster 2 – Onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden;

  • Cluster 3 – Onderwijs aan kinderen met een lichamelijke en/of een verstandelijke handicap en kinderen die langdurig ziek zijn, alsook de zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK);

  • Cluster 4 – Onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap (hieronder vallen o.a. ZMOK en LZK scholen).
3. Correspondentieadres school


Dit is de nieuw te bezoeken school. Alleen invullen indien dit afwijkt van het hierboven genoemde adres.


Naam school__________________________________________

Vestigingsadres ______________________________________

Postcode/Plaats_______________________________________

Postadres____________________________________________

Postcode/Plaats________________________________ ______

Adres leslocatie__________ ____________________________

Leerjaar __________ ____________________________


4. De lestijden van de leerling zijn:Ochtend

Middag

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

Zijn deze lestijden in afwijking van de reguliere lestijden? Dan toelichten waarom dit het geval is.

____________________________________________________________________________________________________________ _______

__________________________________________________________ _______

__________________________________________________________ _______

5. Ondertekening directeur


Naam directeur________________________________________

Datum ______________________ _______________________

Handtekening directeur ________________________________


Schoolstempel

Bewijs van inschrijving leerlingenvervoer 2023-2024 Pagina 1 van 3