Drank- en Horecawetvergunning aanvragen

Horecabedrijf (commercieel)

Wanneer u alcohol wilt schenken in uw horecabedrijf moet u een drank- en horecavergunning van de gemeente Heerde hebben.

Horecabedrijf (paracommercieel)

Heeft uw vereniging of stichting een recreatieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige doelstelling? Dan is er sprake van een paracommerciële organisatie. Dat betekent dat uw organisatie ook een drank- en horecavergunning van de gemeente Heerde moet hebben.

Voorwaarden

Om alcohol te mogen schenken moet het pand van uw bedrijf of organisatie aan verschillende inrichtingseisen op basis van de Drank- en Horecawet voldoen.

Deze eisen hebben onder andere betrekking op de oppervlakte, de mechanische ventilatie en de toiletten. Daarnaast moeten leidinggevenden aan verschillende eisen voldoen.

De leidinggevenden moeten op basis van de Drank- en Horecawet in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank en Horecawet.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet: € 339,35.

(prijspeil 2021)

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Maak daarvoor gebruik van de formulieren die vermeld staan onder ‘Aanpak’.

Aanpak

U moet de volgende informatie aanleveren bij het aanvragen van een vergunning:

Horecabedrijf (commercieel)

 • Ingevuld en ondertekend formulier Model A (pdf, 189Kb), lees ook de toelichting;(pdf,71,7Kb);
 • Ingevulde en ondertekende bijlage bij Model A (pdf, 150Kb), deze dient door alle leidinggevenden te worden ingevuld en ondertekend, lees ook de toelichting (pdf, 44,0Kb);
 • Kopieën van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs) van alle leidinggevenden;
 • Kopieën van de verklaringen van Sociale hygiëne van alle leidinggevenden;
 • Het ingevulde Bibob-vragenformulier (pdf, 45,9Kb) inclusief bijlagen (pdf, 34,8Kb);
 • Kopieën van de arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden die in loondienst zijn;
 • Kopie van de huurovereenkomst/ koopakte van het pand;
 • Uittreksel Kamer van Koophandel.

Horecabedrijf (paracommercieel)

 • Ingevuld en ondertekend formulier Model B (pdf, 575Kb), lees ook de toelichting (pdf, 55,3Kb);
 • Kopieën van geldige identiteitsbewijzen (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs) van alle leidinggevenden;
 • Kopieën van de  verklaringen van Sociale hygiëne van alle leidinggevenden;
 • Adresgegevens van alle leidinggevenden;
 • Kopie van de huurovereenkomst/ koopakte van het pand;
 • Uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Een bestuursreglement (een model “bestuursreglement alcohol in sportkantines” is op te vragen via gemeente@heerde.nl).

Procedure

 • Als u de aanvraag heeft ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een onvolledige aanvraag ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw (complete of correcte) aanvraag aan de Drank- en Horecawet.
 • De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kan de gemeente eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
 • U ontvangt een beslissing op uw aanvraag.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie