Omgevingsvergunning milieu of melding milieubeheer

Ieder bedrijf heeft te maken met milieuregels. Zo zijn er regels voor bijvoorbeeld hoeveel geluid uw bedrijf maakt, welke afvalstoffen uw bedrijf heeft en de gevolgen voor de lucht en bodem.

U moet in bepaalde situaties een melding doen of een vergunning aanvragen. Dit hangt af van uw type bedrijf. Het Activiteitenbesluit milieubeheer deelt uw bedrijf in 1 van de volgende 3 typen in, afhankelijk van de mate van milieubelasting van uw bedrijfsactiviteiten:

  • Type A: het bedrijf belast het milieu niet of weinig. Voor dit type gelden de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding Activiteitenbesluit te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kantoren, banken, zorginstellingen, huisartspraktijken en peuterspeelzalen. Welke bedrijven type A zijn, staat in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit.
  • Type B: het bedrijf belast het milieu aanzienlijk en valt daarom onder de werking van het Activiteitenbesluit. Bedrijfsactiviteiten moeten gemeld worden bij de gemeente. Dit moet gedaan worden bij het starten, wijzigen of uitbreiden van het bedrijf. Dit geldt voor een aantal activiteiten zoals afvalwaterbeheer, agrarische activiteiten, materiaalbewerking, transport, opslag en overslag. Welke bedrijven type B zijn, staat in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit.
  • Type C: het bedrijf belast het milieu omvangrijk. Deze bedrijven hebben een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze vraagt u via Omgevingsloket aan bij de gemeente of provincie. Valt uw bedrijf onder de Richtlijn Industriële Emissies? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Welke bedrijven type C zijn, staat in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit

Kosten

Een milieumelding doen kost niets. De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

Aanvraag of melding doen

Controleer via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) of u een omgevingsvergunning moet aanvragen (activiteit milieu) of een melding moet doen.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Een melding geeft u door via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Een bedrijf moet minimaal 4 weken voor het starten of veranderen van het bedrijf een melding doen.

Welke gegevens moet u aanleveren?

Welke gegevens u nodig heeft als u een aanvraag of melding doet, ligt aan het soort bedrijf en hoe groot het is. Het kan gaan om de volgende documenten:

  • Een akoestisch rapport.
  • Een bodemonderzoeksrapport.
  • Een geurrapport.
  • Een energierapport.
  • Een plattegrond.
  • Een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht.

Wanneer krijgt u een reactie op uw aanvraag?

Bij een omgevingsvergunning is de behandeltermijn voor een standaard aanvraag maximaal 8 weken. Voor een uitgebreide aanvraag is de behandeltermijn maximaal 26 weken. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn.

Bezwaar en beroep

Tegen een melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Bij een standaard omgevingsvergunning (8 weken) maakt u bezwaar binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. 

Is het een uitgebreide omgevingsvergunning (26 weken), dan is het een ontwerpbesluit. U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen. Na deze termijn behandelen wij eventuele zienswijzen en stellen een definitieve vergunning op. De definitieve vergunning ligt 6 weken ter inzage. Mensen die een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend, kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. 

Meer informatie