Gladheidsbestrijding van wegen

Zodra de wegen in de gemeente Heerde door bevriezing en sneeuwval glad worden, zorgt de gemeente dat u daar zo weinig mogelijk last van heeft.

De 5 strooiwagens strooien eerst op hoofd- en ontsluitingswegen en een aantal fietspaden. Bij aanhoudende vorst en/of gladheid worden daarna overige wegen gestrooid. Ook sneeuw wordt geruimd.

Gladheidsbestrijding

Vanaf eind oktober tot april rukken de 5 strooiwagens (2 vrachtwagens en 3 kleinere voertuigen) van de gemeente Heerde uit om gladheid te bestrijden.

Meldingen over komende gladheid worden ontvangen van Meteogroup, provincie, buurgemeenten of politie. Als het glad wordt of is, bekijkt de dienstdoende opzichter of er direct moet worden gestrooid. De gemeente Heerde strooit preventief, dus als het mogelijk is uit voorzorg.

Strooibeleid

Zodra de opzichter heeft doorgegeven dat de wegen in de gemeente Heerde bestrooid moeten worden, gaan de strooiwagens op weg. Dit gebeurt binnen 1 uur na de melding.

De te rijden routes staan vast: eerst worden de hoofd- en ontsluitingswegen en een aantal fietspaden gestrooid. Dit duurt ongeveer 2 uur. Bij aanhoudende vorst en/of gladheid worden daarna in 2,5 uur tijd de overige wegen (secundaire route) gestrooid.

Bij sneeuwval wordt behalve gestrooid, ook geploegd. Hierbij wordt sneeuw weggeschoven naar de rand van de weg. Pas als de hoofdroute goed begaanbaar is, gaan de sneeuwschuivers aan de gang met de secundaire route.

Tips bij gladheid

  • pas uw snelheid aan, houd rekening met de omstandigheden op de weg
  • let extra op bij kruispunten
  • let extra op bij gemeentegrenzen of de aansluitende weg is bestrooid
  • zorg ervoor dat u voetpaden of trottoirs bij uw woning sneeuwvrij maakt en houdt
  • neem ruim de tijd voor uw reis