Vragen en antwoorden over verkeersveiligheid

Rondom uw woning, school of bedrijf wilt u natuurlijk een veilige verkeerssituatie en voldoende parkeergelegenheid. Voor welke onderwerpen u wel of niet bij de gemeente terecht kunt leest u in de veelgestelde vragen en antwoorden.

Rondom uw woning, school of bedrijf wilt u natuurlijk een veilige verkeerssituatie en voldoende parkeergelegenheid.

Voor welke onderwerpen u wel of niet bij de gemeente terecht kunt leest u in de veelgestelde vragen en antwoorden.

Vragen

Antwoorden

Kan de gemeente in onze straat snelheidsremmende maatregelen nemen?

De gemeente heeft de gemeentelijke wegen binnen en buiten de bebouwde volgens landelijke normen (Duurzaam Veilig) verkeersveilig ingericht. Aanvullende maatregelen worden eerst getoetst op noodzaak en financiële haalbaarheid en in principe alleen genomen bij herinrichting van wegen of bij de uitvoering van groot onderhoud.

Om de verkeersveiligheid binnen en buiten de bebouwde kom te verbeteren zet de gemeente vooral in op het stimuleren van positief rijgedrag. Dit vindt onder meer plaats in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) afd. Heerde. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan buurtacties waarbij hardrijders worden aangesproken op hun rijgedrag.

Kan de gemeente in onze straat waarschuwingsborden plaatsen?

De gemeentelijke wegen zijn voorzien van de wettelijk voorgeschreven verkeersborden.

Omdat waarschuwingsborden of attentie verhogende maatregelen geen of slechts een tijdelijk effect hebben, ziet de gemeente geen meerwaarde in het extra aanbrengen van deze voorzieningen.

Kan de gemeente verkeersmaatjes (Viktor Veilig) plaatsen of vergoeden?

Verkeersmaatjes (ook wel Viktor Veilig genoemd) zijn gele of groene kunststoffen poppetjes die vooral zijn te vinden in kinderrijke straten/wijken. Deze verkeersmaatjes worden vaak aangeschaft en geplaatst door bewoners of lokale organisaties (school, VVN).

De gemeente verbiedt het plaatsen van deze verkeersmaatjes niet, maar stimuleert het evenmin. Deze poppetjes hebben geen of slechts een tijdelijk effect. De meeste automobilisten, veelal de buurtbewoners zelf, zien het poppetje dagelijks, waardoor hun rijgedrag hier niet of maar zeer tijdelijk door wordt beïnvloed.

De gemeente Heerde plaatst zelf niet actief verkeermaatjes maar gedoogt dus wel de aanwezigheid. In overleg met VVN kan een aanvraag ingediend worden voor het plaatsen van een Viktor Veilig.

Kan de gemeente in onze straat de toegestane maximale snelheid verlagen?

De gemeente verdeelt de wegen aan de hand van de landelijke normen van Duurzaam Veilig onder in categorieën. Deze categorieën zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Hierbij wordt onderscheid gemaakt in wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Wegen binnen dezelfde categorie krijgen dezelfde inrichting en de hierop afgestemde maximum snelheid.

De maximale snelheid op erftoegangswegen bedraagt 30 km per uur binnen de bebouwde kom en 60 km per uur buiten de bebouwde kom.

Voor een drukke weg, die moet zorgen voor een vlotte doorstroming, geldt een maximale snelheid van 50 km/uur binnen de bebouwde kom en 80 km/uur buiten de bebouwde kom.

Kan de gemeente een nieuw zebrapad aanleggen?

Binnen 30 km zones worden in principe geen zebrapaden aangelegd.

De aanleg van een veilige oversteek voor voetgangers op wegen met een snelheid van 50 km/uur is in bepaalde gevallen wel mogelijk. Er moet dan in ieder geval sprake zijn van de volgende situatie:

  • Over de hele dag verspreid is er sprake van verkeersdrukte.
  • Over de hele dag verspreid zijn er veel overstekende voetgangers.
  • Er is sprake van een (subjectief) onveilige situatie.

Kan de gemeente een verkeersspiegel plaatsen?

De gemeente is geen voorstander van het plaatsen van een verkeersspiegel. Een spiegel geeft geen juist beeld van de verkeerssituatie en is zeer onderhouds- en vandalismegevoelig. Indien nodig en mogelijk kiest de gemeente voor andere oplossingen. 

Kan de gemeente in mijn straat of wijk meer parkeerplaatsen aanleggen?

De gemeente is terughoudend met het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen in woonwijken. Bij de bouw van een woonwijk wordt aan de hand van de in de gemeente Heerde geldende parkeernorm rekening gehouden met de parkeerdruk. Deze parkeernorm is als onderdeel van het parkeerbeleidsplan door de gemeenteraad van Heerde vastgesteld.

Door de veranderende samenstelling van bewoning kan de parkeerdruk in een straat in de toekomst weer verminderen. Bij de aanleg van parkeerplaatsen hanteert de gemeente het beleid van wijkgericht parkeren waarbij u er rekening mee moet houden dat parkeren direct nabij het woonadres niet altijd mogelijk is.

De gemeente neemt structurele parkeerproblemen mee bij toekomstige onderhoudsplannen of herinrichtingsplannen van woonwijken en straten.

Mogen auto's worden geparkeerd op een voetpad?

Nee, het parkeren op een voetpad is wettelijk verboden.

Mogen auto's worden geparkeerd in de berm?

Het parkeren in de berm is binnen de bebouwde kom verboden. Buiten de bebouwde kom is dit toegestaan mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid.

Kan de gemeente voor onze inrit een markering aanbrengen of een parkeerverbod instellen?

De gemeente wijst deze verzoeken niet toe. Het parkeren voor een inrit is bij wet verboden, waardoor extra markeringen of een (afzonderlijk) parkeerverbod overbodig zijn.