Resultaat van een conceptaanvraag

Wat is het resultaat van een conceptaanvraag? 

U krijgt een voorlopig oordeel en een indicatie van de mogelijke onderzoeksaspecten. Bijvoorbeeld bodem, geluid, stank, ecologie, archeologie. Het voorlopige oordeel wordt gevormd door te toetsen aan de meest zwaarwegende toetsingskaders. Hiermee worden de toetsingskaders bedoeld die bij een formele procedure zouden kunnen leiden tot een negatieve beslissing of een aangepast plan. Denk hier bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan, de welstandsnota en de Monumentenwet. 

Het voorlopige oordeel kan, afhankelijk van de activiteiten en de omvang van het plan, variëren, bijvoorbeeld: 

  • uw plan voldoet aan de regels van het geldende bestemmingsplan. U kunt uw plan uitwerken en overgaan tot het indienen van een omgevingsvergunningaanvraag; 
  • uw plan voldoet niet aan een aantal toetsingskaders. U wordt geadviseerd uw plan op de aangegeven punten aan te passen. U kunt voor het aangepaste plan een omgevingsvergunningaanvraag indienen; 
  • uw plan voldoet niet aan de regels van het bestemmingsplan. Een oplossing door een kleine aanpassing ligt niet voor handen. U wordt geadviseerd van het plan af te zien; 
  • uw plan is realiseerbaar na het volgen van een planologische procedure. Bijvoorbeeld afwijkingsprocedure, bestemmingsplanherziening, -wijziging of –uitwerking). U wordt geadviseerd om over te gaan tot het aanvragen van een principebesluit. Hiervoor moet u nog enkele gegevens aanleveren. 

Dit voorlopige oordeel is geen ‘in rechte aanvechtbaar besluit’. U kunt er ook geen keiharde verwachting aan ontlenen dat de omgevingsvergunning of de bestemmingsplan herziening, -wijziging of –uitwerking 
daadwerkelijk wordt verleend. Het voorlopige oordeel geeft aan op welke wijze de gemeente Heerde denkt te kunnen besluiten bij de genoemde formele procedures.

Terug naar de hoofdpagina.