Welstand deelgebied 2 Wapenveld centrum

Een gedeelte van het dorpscentrum van Wapenveld is opgenomen in de welstandsnota. Dit is het gebied Klapperdijk (vanaf de rotonde aan de westzijde), Stationsweg, Kerkstraat tot aan de bocht Werverweg.

Uitgesloten zijn de gebouwen die specifiek op adres zijn opgenomen in deelgebied 7, Monumenten, markante panden en hun omgeving.

Reguliere toetsing

Deelgebied 2 valt onder welstandsniveau 2: reguliere toetsing. Om de identiteit en het beeld van het traditionele dorpsgebied te waarborgen is voor de welstandsbeoordeling gekozen voor welstandsniveau 2. Onder welstandsniveau 2 vallen de gebieden die geen zware toetsing nodig hebben, maar waar wel aanleiding is om alert te blijven op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit. Het kunnen bijvoorbeeld gebieden zijn die een hoge mate van openbaarheid hebben, zoals de oude bebouwingslinten of de toegangswegen tot het dorp (“het visitekaartje”).

De welstandsbeoordeling richt zich op het handhaven of gericht veranderen en verbeteren van kwaliteit van het gebied. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de invloed op de omgeving en de architectonische uitwerking van het bouwplan. Detaillering en materialisering worden op hoofdlijnen bekeken, behoudens in die voorkomende gevallen waarin deze onderdelen van essentieel belang voor het omgevingsbeeld worden ervaren.

Bij de beoordeling gelden de volgende aandachtsvelden:

  • relatie met de omgeving;
  • het bouwplan op zichzelf;
  • voorzijde van de woningen, en aan de openbare weg gelegen zijgevels;
  • de detaillering (op hoofdlijnen, waar van essentieel belang).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deelgebied 2, dan kunt u de welstandsnota bekijken. U vindt hier onder andere een kaartje van het aangewezen gebied, beschrijving van de bestaande situatie, beleidsuitgangspunten Welstand, beoordelingscriteria en de criteria voor licht vergunningplichtige bouwwerken.