Regionale Energiestrategie (RES)

Gemeenten in de Cleantech Regio gaan vanaf augustus in gesprek met inwoners over de Concept RES. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio werken samen aan de Regionale Energie Strategie (RES). In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. De eerste versie van de Concept RES is in maart dit jaar openbaar gemaakt voor de inwoners van onze regio.

Bekijk de eerste versie van de Concept RES

Voor een overzicht van de Concept RES kunt u ook de films bekijken die u hieronder vindt bij 'Meer informatie'.

Vanwege de coronacrisis was het eerder helaas niet mogelijk om in elke gemeente lokaal het gesprek aan te gaan met inwoners over de Concept RES. Inmiddels zijn er meer mogelijkheden en zijn we in onze gemeente weer gestart met inwoners- en raadsbijeenkomsten.

Denk en praat mee

Samen willen we verder werken aan de ontwikkeling van onze definitieve RES. Ook in de toekomst werken we daarom graag samen met onze inwoners samen. Daar zal de gemeente of de regio de komende maanden meerdere keren bewoners vragen om mee te denken, in een bijeenkomst of digitaal. Het stappenplan voor de definitieve RES duurt volgens planning tot voorjaar 2021.

Op 10 september hebben we een informatieavond gehouden over de concept RES, waarover hieronder de hoofdlijnen. Bekijk de presentatie van die avond (pdf, 11,5Mb). De termijn om uw reactie te geven is inmiddels voorbij.

Concept-RES

Voor de concept RES is uit de regio informatie opgehaald en verwerkt. Dat hebben we gedaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio. In het concept beschrijven we wat, waar, waarom en hoe we in de komende jaren zoveel mogelijk CO2 willen besparen. Dat doen we onder andere door duurzaam opwekken van zon- en windenergie. 
Onze regio komt tot een eerste bijdrage van ruim 1,2 TW oftewel terawatt. Dit staat gelijk aan 1,2 miljard kilowatt. Deze bijdrage getuigt van ambitie en samenwerking. Enkele uitgangspunten die in de concept-RES al naar voren komen zijn:

  • In onze regio zien we grotere kansen op het gebied van zonne-energie dan windenergie;
  • Windmolens plaatsen we liefst zoveel mogelijk bij elkaar langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen;
  • Het landschap is belangrijk. Die bepaalt mede hoe en waar we zonne-energie opwekken.

Waarom werken we aan een Regionale Energie Strategie?

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Dat is de helft aan CO2 in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons landelijk Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken. 

Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen, dus alle sectoren en alle regio’s. Om te beginnen met zonne- en windenergie. Dat heeft een grote invloed op ons leven en op onze leefomgeving. Elk zonneveld of elke windmolen heeft effect op het landschap. En ook op de omgeving van de omwonenden. De vraag is hoe we zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap. Met de Regionale Energiestrategie pakken gemeenten en regio’s met belanghebbenden dat samen aan. Ook hier bij ons, in de Cleantech Regio.

Wat hebben we tot nu toe gedaan om inwoners en organisaties te betrekken?

Diverse inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en zeven gemeenten hebben samengewerkt aan het opstellen van de concept RES. Er is een lokaal atelier geweest in de gemeente Heerde en er zijn ook regionale ateliers gehouden. Aan deze bijeenkomsten namen vertegenwoordigers deel van dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap deel. Tijdens de ateliers gingen zij met elkaar in gesprek over de inpassing van zon en wind. In de gemeente Heerde is er in 2019 ook een inwonersenquête geweest over zonnevelden en windmolens. Daaraan hebben 55 inwoners meegedaan. Ook is er aanvullend een jongerenenquête in onze gemeente uitgevoerd over dit onderwerp. Uit de enquêtes bleek dat in onze gemeente draagvlak is om voldoende energie op te wekken. Daarnaast is de gemeenteraad meegenomen op de inhoud en het proces van de RES. 

Hoe en wanneer komen we tot een RES?

  • Oktober 2019 - Ondertekenen van het definitieve Klimaatakkoord;
  • Oktober 2020 - Alle dertig RES-regio’s moeten aangeven hoeveel schone energie ze met wind en zon in de regio kunnen opwekken. Dit is nog een conceptversie van de Regionale Energiestrategie van elke regio;
  • Juni 2021 - Alle dertig RES-regio’s moeten een definitieve RES vaststellen. Daarin staat hoe ze de klimaatdoelstellingen denken te halen.

Omgevingsvisie

De RES heeft ook een link met de omgevingsvisie waar de gemeente aan werkt. De uitkomsten van de RES worden hierin meegenomen.

Meer informatie

Films