Notulen vergadering erfgoedcommissie 27 maart 2023

 • Tijd: 19:30 - 21:30 uur 
 • Locatie: Raadhuis Heerde, Bonenburg
 • Voorzitter: mevrouw F. Bosch-Kruimel
 • Aanwezig: Mw. F. Bosch-Kruimel, mw. W. Allersma, mw. A. Brem-Mackaaij, dhr. J. Stap, dhr. S. van den Bergh, mw. R. Perlot (ambtelijk secretaris), dhr. D. J. de Witte (punt 3), mw. C. Leeuwis (punt 3), dhr. D. Haasjes (punt 4), dhr. W. Boeree (punt 5).

1. Opening

FB opent de vergadering en heet leden commissie en gasten welkom.

2. Medelingen

2a. Vaststellen verslag vergadering 30 januari 2023

Verslag:

WA: tentoonstelling RCE maand april in Historisch Museum Elburg. Niet meer in ’t Harde. RP past actiepuntenlijst aan. Het verslag van 30 januari 2023 is goedgekeurd en vastgesteld. Het verslag mag op de webpagina van de commissie worden geplaatst.

2b. Eigenarenavond Monumenten Q3 2023

Locatie Bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed, Groteweg 54 in Wapenveld. Capaciteit 65 personen. Mogelijke data:

 • maandag 2 oktober
 • dinsdag 3 oktober
 • maandag 9 oktober
 • dinsdag 10 oktober

Verslag:

Dinsdag 3 oktober 2023 Eigenarenavond 19:00 uur inloop, start 19:30 uur, sluiten uiterlijk 21:30 uur. Het meest actuele onderwerp: verduurzamen. Is het een mogelijkheid om de tentoonstelling van de RCE naar Heerde te halen? WA spreekt binnenkort medewerkers van de RCE en informeert naar de mogelijkheden. De volgende organisaties worden benaderd voor een presentatie:

 • NRF – SvdB
 • Monumentenwacht – SvdB
 • RCE Matthijs de Witte (regioadviseur) of Hans de Wit (programmaleider duurzaamheid)- WA

RP en SvdB stellen concept Save the date en uitnodiging op. RP neemt het voortouw (actiepuntenlijst).

2c. Voorzitterschap Erfgoedcommissie

Mogelijke kandidaat is afgevallen. FB rol van waarnemend voorzitter, geen wens tot rol voorzitter. Verzoek om verder te kijken en zo nodig een voorzitter te werven. SvdB en RP pakken dit verder op (actiepuntenlijst).

2d. Omgevingswet/Erfgoedverordening Heerde

Niet behandeld, schuift door naar de volgende vergadering (actiepuntenlijst).

3. Kennismaking Heerder Historische Vereniging

De heer D.J. de Witte (voorzitter) en mevrouw C. Leeuwis (secretaris) sluiten namens de Heerder Historische Vereniging aan. 90 vrijwilligers. Gehuisvest in Villa Jacoba, een rijksmonument. De heer De Witte vertelt e.e.a over de villa Jacoba, thuisbasis HHV sinds 1975. Villa Jacoba is nu een museum voor kunst, cultuur en geschiedenis. Verschillende werkgroepen: geologie, archeologie, schilderijen, foto-film, klederdracht, redactie, commissie ICT, werkgroep Wapenveld, tentoonstellingen. In de kelder van Villa Jacoba zit Radio 794 (vernoemd naar de provinciale weg nr. 794 van Epe naar Heerde).

SvdB vraagt hoe het gaat met de HHV: De heer De Witte: financieel gezond, relatie met gemeente wisselend (van goed tot moeizaam). Wens tot verkrijging eigendom Villa Jacoba. Sprake van achterstallig onderhoud. Er worden stappen gezet tot onderhoud en verduurzaming. Tip SvdB tot opstellen calamiteitenplan: Erfgoed Gelderland helpt partijen hierbij. 

SvdB vraagt of inwoners doorgestuurd mogen worden naar de HHV bij vragen. Het antwoord is positief, dat kan via info@heerderhistorischevereniging.nl

AB: samenwerking met supermarkt voor een stickerboek is geslaagd. FB dankt mw. Leeuwis en dhr. De Witte voor hun komst en toelichting.

4. Jaaroverzichten archeologie 2020 en 2021

Ter kennisname en bespreking. Indien gewenst meegeven van een reactie op deze jaaroverzichten richting college aan de secretaris.

Verslag: 

De heer D. Haasjes, erfgoedvrijwilliger gemeente Heerde, sluit aan. AB: heldere stukken, jaaroverzicht meerwaarde: alles bij elkaar in een overzicht. FB: bijlage met terminologie? Dhr. Haasjes is blij met contacten Heerder Historische Vereniging. Dhr. Haasjes sluit aan bij archeologisch onderzoeken in de gemeente indien mogelijk. Dat loopt via de regioarcheoloog. Dhr. Haasjes maakt zich zorgen om de randgevallen; hij noemt in dit kader Bovenkamp III. DH noemt ook de Hoorner Eng. DH bezig met een groep voor metaaldetectie. Vondsten worden geregistreerd en worden bij de HHV tentoongesteld. WA complimenteert dhr. Haasjes voor de gedetailleerdheid van de overzichten.

5. Dorpsplein Heerde / Ontwerp-bestemmingsplan Dorpsstraat 29 Heerde

Ter bespreking ontvangen van dhr. Stap de bijlagen 1 t/m 6. Daarnaast is een brief binnengekomen van Erfgoedvereniging Heemschut (bijlage 7) gericht aan de gemeenteraad met afschrift aan college en Erfgoedcommissie. 

Verslag:

De heer W. Boeree, adviseur RO van de gemeente Heerde, sluit aan.

Op verzoek van JS op de agenda gekomen. JS licht zijn zorgen toe. Zorgen over inpassing van dit plan (relatie tot Hotel Boeve en centrumplein) en toekomst kosterswoning. Eerste stap is bestemmingsplanwijziging. Impact op plannen voor hotel Boeve. FB wijst op ingekomen brief Erfgoedvereniging Heemschut. WA deelt zorgen en vraagt waarom de Erfgoedcommissie niet is gekend. Verbazing over tekst in de krant. Wat is de status van dit plan van het kerkelijk centrum? WA is voorstander van behoud pastoriegebouw. FB geeft aan de relatie met Van Neck te missen in de onderbouwing. WA geeft aan dat de pastorie in goede kwaliteit verkeert: hergebruik/herbestemming is dan eerste insteek vanuit oogpunt duurzaamheid. JS geeft aan dat bestemmingsplan zelf geen issue is nu het bestemmingsplan meer ruimte biedt voor ontwikkelingen aan de achterkant van het pand. Discussie over voor- en achterkant en noodzaak ruimte voor ontwikkeling. 

SvdB heeft hierover in april 2020 geadviseerd in de CRK. Lag een mooi plan voor een gebouw met kwaliteit. Aandacht voor maatschappelijke inbedding van het plan. Geen inbreng van de RCE, omdat de impact op het rijksmonument te gering is. Kosterswoning is niet aangewezen als gemeentelijk monument. Wel meegewogen bij de aanpassing van de gemeentelijke monumentenlijst. 

WA roept op tot openzetten doorgang van plein naar Bonenburgerlaan. De kosterswoning behoort tot historisch Heerde, belangrijk voor de kern en maakt onderdeel uit van een historische wand. WA roept op deze wand integraal te benaderen. Kerk is markant punt dat van heinde en verre zichtbaar is. WA roept op tot behoud van oude historische centrum van Heerde en in te zetten op hergebruik van de woning. WA ziet hier een taak van de Erfgoedcommissie. De vraag is of sloop tegen te houden is nu de kosterswoning geen monument is. WA geeft aan dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om kwaliteiten in Heerde te behouden. JS uit zijn zorgen over verloop van het proces van een plan voor invulling van een gedeelte van het dorpsplein naast hotel Boeve waar een karakteristiek pand voor wordt gesloopt. WA vindt dat een kerk hoort vrij te staan. Vrije toegankelijkheid wordt verhinderd bij het plan van het kerkelijk centrum zoals dat in de krant staat. 

Dhr. Boeree geeft de stand van zaken aan. Aan de orde is het wijzigen van het bestemmingsplan. Woning en tuin wordt gewijzigd naar bestemming maatschappelijk. De reden hiervoor is de wens tot ontwikkeling van een kerkelijk centrum. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 2 zienswijzen ontvangen. Hierna in principe vaststelling bestemmingsplan. Daarna gaat de beroepstermijn lopen. Na onherroepelijk worden van bestemmingsplan kan een vergunning worden aangevraagd. Dat plan is welstandsplichtig. Het ontwerp van het kerkelijk centrum wordt in de toelichting op het bestemmingsplan genoemd. Deze toelichting heeft geen juridische status. 

De commissie is van mening dat een advies aan het college op zijn plaats is. WA maakt een voorzet voor een advies (actiepuntenlijst).

6. Jaaroverzicht Erfgoedcommissie 2022

Verslag:

Opmerkingen per e-mail binnen 2 weken naar RP. RP verwerkt deze en stuurt daarna voor akkoord gewijzigde jaaroverzicht door (actiepuntenlijst). 

7. Piekerplekken

Verslag: 

De kosterswoning is net besproken. JS noemt de oude Wilhelminaschool.

8. Bespreken document Geografische en landschappelijke waarden

Verslag:

Schuift door naar de volgende vergadering, 5 juni 2023 (actiepuntenlijst).

9. Inbreng commissie in ruimtelijke plannen/ontwikkelingen

Verslag:

RP zet voorstel op de e-mail (actiepuntenlijst).

10. Terugkoppeling CRK

Verslag:

Dit punt is niet aan de orde gekomen.

11. Rondvraag

RP: bestaat de wens tot een eigen logo? Dit wordt verder opgepakt in de vergadering van 5 juni 2023 (actiepuntenlijst). AB: geeft aan dat zij deel uit gaat maken van een monumentencommissie in een andere gemeente in een andere provincie. Hier bestaat geen bezwaar tegen.WA geeft aan voor 1 dag in de week als interim bij de gemeente Nunspeet aan de slag te gaan. JS informeert naar status protocol over ongevraagd advies? SvdB geeft aan dat het Gelders Genootschap hier mee bezig is.

12. Sluiting

FB sluit onder dankzegging de vergadering.