Notulen vergadering erfgoedcommissie 28 november 2022

 • Tijd: 19:30 - 21:30 uur 
 • Locatie: Raadhuis Heerde, Bonenburg
 • Voorzitter: mevrouw F. Bosch-Kruimel
 • Aanwezig: mevrouw F. Bosch-Kruimel, de heer J.H. Vedder, mevrouw W. Allersma, mevrouw A. Brem-Mackaaij, de heer J. Stap, de heer S. van der Bergh, mevrouw R. Perlot (ambtelijk secretaris)

1. Opening

Verslag: FB opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2.a Geboorte zoon Anne-Lieke

Felicitatie geboorte Rens. Van ons allen hier en ook namens het college.  

2.b Afscheid Jan Vedder

Dankwoord. Jan licht kort toe waarom hij noodgedwongen afscheid neemt van de erfgoedcommissie. 

3. Mededelingen

3.a Vaststellen verslag vergadering 27-9-2022

 • Toezegging wethouder van Ommen, tekst aanpassen. Verslag wordt met de hiervoor genoemde aanpassing goedgekeurd.
 • Actiepuntenlijst: punt 5 omzetten naar algemeen actiepunt. 
 • Actiepuntenlijst indien mogelijk opzetten in ibabs. RP update actiepuntenlijst.

3.b Voorzitterschap

SvdB heeft binnen GG gevraagd om een goede kandidaat. Een naam genoemd; RP informeert binnen de organisatie en koppelt terug aan SvdB. FB neemt voor nu waar. 

3.c Vaststellen data & locatie vergaderingen 2023

Voorstel data:

 • 30 januari 2023
 • 27 maart 2023
 • 5 juni 2023
 • 18 september 2023
 • 27 november 2023

Voorstel locatie: Raadhuis Heerde. Datum avond/middag eigenaren Q2 2023?

Verslag: 

WA kan 18 september niet. Nieuw voorstel 11 september 2022 wordt aangenomen. De vastgestelde data zijn:

 • 30 januari 2023
 • 27 maart 2023
 • 5 juni 2023
 • 11 september 2023
 • 27 november 2023

De vergadering vindt in principe plaats in het Raadshuis. 

Eigenarenavond: extra datum, 30 januari prikken. RP brengt met MZ opties data en locatie in kaart.

3.d Erfgoedverordening gemeente Heerde

Omgevingswet is weer uitgesteld, voor nu naar 1 juli 2023. Vraagteken of deze datum haalbaar is. Afhankelijk van datum inwerkingtreding Omgevingswet twee mogelijkheden. Of voorstel Erfgoedverordening na aanpassing datum voorjaar 2023 in procedure brengen voor inwerkingtreding 1 juli 2023. Of als Omgevingswet verder wordt uitgesteld: concept erfgoedverordening aanpassen om vooruitlopend op Omgevingswet de Monumentenverordening Heerde 2011 te vervangen.  

4. Werkplan Erfgoedcommissie 2022-2025

Keuze maken uit aangeleverde foto's voor voorkant werkplan (actiepunten 7 en 14). Tekst akkoord?

Verslag:

WA heeft per e-mail opmerkingen doorgegeven. Tekst is tijdens de vergadering aangepast.
Aantal mogelijkheden worden besproken, zoals bijvoorbeeld foto’s van de 4 kernen. Immaterieel erfgoed is moeilijk te vangen in een foto. SvdB: foto van herbestemd erfgoed. Bijvoorbeeld foto van Erve IJzerman: uitstralen dat erfgoed verder ontwikkelt. JS noemt de Eendracht. Industrieel erfgoed een optie voor een foto? De Stoom, Veessen.
Gekozen wordt voor: landschap (voorstel 8095) – traditioneel (winkel Hoorn Jobse en Jobse (JS maakt foto) – foto schaapskudde – Wapenveld Jan Ligthartschool.
JS en AB sturen foto’s toe naar RP. RP stelt voorkant op in samenwerking met communicatie en zet die op de mail voor input.

5. Terugkoppeling CRK

Verslag:

SvdB geeft een toelichting op lopende plannen. 

6. Webpagina Erfgoedcommissie

Foto maken van de commissie op trap raadhuis (binnen).

Verslag:

Tekst webpagina aangepast tijdens vergadering. AB levert RP tekst aan (mail AB). Zodra deze binnen is, zorgt RP dat de webpagina op de website staat.
Foto maken wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering (actie RP).

7. Borgen monumentale waarden - rol commissie

Dit naar aanleiding van het werkplan (punt 1) en ook de uitnodiging van wethouder Nienhuis om te komen met een -onderbouwd- plan voor een uitgebreidere bescherming van het Heerder erfgoed ( punt 2 verslag vergadering 27 september 2022).

Verslag:

Gisteren en vandaag zijn diverse documenten en foto’s aangeleverd.
FB vraagt of iemand zijn/haar tekst wil toelichten. 
AB licht haar tekst kort toe. AB vraagt zich af waarom Winfried en Polberg niet zijn aangewezen. RP licht toe waarom deze niet op de gemeentelijke monumentenlijst staan.
Tweede foto, pagina 2 AB: Wapenveld, thematisch, gebouwd 1967, gebouwd als winkel (tabaks-/snoepwinkel).
JS:  noemt als voorbeeld aansluitend bij uitleg AB pand Voorhorst aan de Dorpsstraat in Heerde.

WA: Veessen: IJsseldijk als lint (dorpsgezicht optie). In Betuwe zijn de dijkdorpen verdwenen als gevolg van de dijkverzwaringen. Als lint een karakteristiek aspect van de gemeente. Niet alle gebouwen zijn op zich beschermingswaardig, maar het lint is beschermingswaardig. IJsselhoeve De Worp als foto opgenomen omdat de ijsselhoeven onderbelicht zijn op de monumentenlijst nu, terwijl dat karakteristieke boerderijen zijn voor onze gemeente. 
De Freule: kleinschaliger, aan de Zwolseweg (belangrijke doorgangsroute).

JS: Foto 1 Stationsstraat in plaats van Stationsweg. Mooie entree van de Stationsstraat (van oudsher een belangrijke straat voor Heerde). Fraai huis, karakteristiek (chalet/neorenaissance). Pand is opgekocht. De commissie spreekt zijn zorg uit over de toekomst van dit pand.
Foto 2, Beatrixweg 3b oud schooltje in Hoorn. Jaartallen zijn een schatting. Scholen lenen zich goed voor herbestemming.

SvdB: aanzet om de gemeente aan het werk te zetten met het borgen van erfgoed. Verplichting voortvloeiend uit een verdrag (Granada). Nu voornamelijk typische monumenten. Geen aandacht voor bijvoorbeeld arbeiders. Rekening houden met belang van cultuur erfgoed: beschermd gezicht. Lijst is niet evenwichtig. Kansen blijven hierdoor liggen. 
Faro: erfgoedparticipatie. SvdB noemt als optie om op de eigenaarsavond bij de inwoners op te halen wat binnen de gemeente voor bescherming aanmerking zou moeten komen.
RP roept commissie op om met een concreet plan te komen.
WA oppert de mogelijkheid om uitbreiding bescherming per kern aan te pakken. WA vraagt of er budget voor inhuur is. RP geeft aan dat daarvoor nu geen budget voorhanden is binnen het budget Monumentenzorg.
JS roept op om de volgende vergadering te praten over concrete werkwijze om te komen tot ongevraagd advies. SvdB zet dit binnen GG om na te zien hoe dit binnen andere gemeenten/commissies gaat.
WA: eerst breder plan, vandaaruit naar concrete situaties.
WA: Bij punt D worden gemeentelijke monumenten niet genoemd, reden? SvdB geeft aan dat Rijksmonumenten via Monumentenwet beschermd worden, al het andere worden via het Omgevingsplan beschermd.

8. Doorkijkje naar volgende vergadering

 • Avond voor eigenaren (Q2 2023)
 • Kennismaken Monique Zwerus
 • Kennismaken Heerder Historische Vereniging (onder voorbehoud)
 • Bespreken Geografische en landschappelijke elementen (bijlage AB)
 • Vervolg punt 7 Borgen monumentale waarden

9. Rondvraag 

Verslag:

FB: Oproep delen foto’s en tekst (actiepunt 2 uitbreiden).

10. Sluiting

FB sluit onder dankzegging de vergadering om 21:30 uur.