Notulen vergadering erfgoedcommissie 30 januari 2023

  • Tijd: 19:30 - 21:30 uur 
  • Locatie: Raadhuis Heerde, Bonenburg
  • Voorzitter: mevrouw F. Bosch-Kruimel
  • Aanwezig: mevrouw F. Bosch-Kruimel, mevrouw W. Allersma, mevrouw A. Brem-Mackaaij, de heer J. Stap, de heer S. van den Bergh, mevrouw R. Perlot (ambtelijk secretaris), mevrouw M. Zwerus (gemeente Heerde).

1. Opening

Verslag: FB opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2. Medelingen

RP bericht over de heisessie van de afdeling ROW. 

De Omgevingswet wordt uitgesteld; de verwachte inwerkingtredingsdatum is nu 1 januari 2024.

2a. Vaststellen verslag vergadering 28 november 2022

Verslag: Het verslag van 28 november 2022 is goedgekeurd en vastgesteld. Het verslag mag op de webpagina van de commissie worden geplaatst.

2b. Voorzitterschap Erfgoedcommissie

Verslag: Naar een mogelijke kandidaat is een e-mail gestuurd. Geen respons op voor nu. RP neemt telefonisch contact op.

2c. Webpagina Erfgoedcommissie

Verslag: De website is online. Geen tekstuele aanpassingen. RP regelt dat foto wordt toegevoegd.

2d. Jaarverslag Erfgoedcommissie

Verslag: Onder andere een “kennismaking met Erfgoedcommissie” opnemen. RP zet een concept op en vraagt daar waar gewenst input van de leden. Wordt opgenomen op de agenda van 27 maart 2023 (actiepuntenlijst).

2e. Kennismaking Heerder Historische Vereniging

Voorstel: kennismaking met de Heerder Historische Vereniging plaatsen op agenda van 27 maart 2023.

Verslag: Goedgekeurd. RP neemt contact op met het bestuur van de HHV (actiepuntenlijst). 

HHV is opgericht voor de gehele gemeente. 

3. Werkplan Erfgoedcommissie 2022-2025

Verslag: Werkplan is vastgesteld en mag op de website van de commissie worden geplaatst. RP regelt dit.

4a. Kennismaken Monique Zwerus

Verslag: Monique werkt binnen de Afdeling ROW en stelt zich kort voor. Monique helpt bij het organiseren van de informatieavond voor eigenaren in 2023. De leden stellen zich kort aan Monique voor. 

Tip WA: tentoonstelling Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over duurzaamheid is april 2023 in t Harde.

4b. Informatieavond eigenaren monumenten Q2 2023

Verslag: WA deelt ervaring in andere gemeente: inhoudelijk thema (bijvoorbeeld duurzaamheid) voor de pauze en na de pauze een historische verhandeling. Alle eigenaren en bewoners uitnodigen van gemeentelijke en rijks monumenten. SvdB noemt meerdere geschikte partners die kunnen worden uitgenodigd om een presentatie te houden: Monumentenwacht Gelderland, Dijkoraad (gespecialiseerd bouwbedrijf), Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Ook een mogelijkheid energiecoaches. Vragen die aan bod kunnen komen zijn: 

  • Waar heb je een vergunning voor nodig?
  • Wat zijn nu betrouwbare sites?

Mogelijke thema's: belang van onderhoud, subsidiemogelijkheden voor eigenaren. Voorstel avond organiseren eerste helft oktober 2023. Op korte termijn vlog/brief/mail met vraag over wat leeft onder eigenaren/bewoners en een geschikt thema voor een avond. Denk hierbij aan: vergunningverlening, monumentenwacht, subsidie mogelijkheden, behoud door onderhoud, duurzaamheid.

RP benadert de afdeling communicatie en wethouder Van Ommen met de vraag of hij wil meewerken. 

Oproep aan leden commissie om na te denken over locaties. 27 maart concept plan van aanpak informatieavond eigenaren/bewoners monumenten (actiepuntenlijst, acties RP, leden).

5. Terugkoppeling CRK

Verslag: Terugkoppeling door SvdB. Geen grote of belangrijke ontwikkelingen.

6. Bespreken document Geografische en landschappelijke elementen

Verslag: Het document is bedoeld om de wethouder uit te leggen wat verstaan wordt onder landschappelijke waarden. Voorbeelden wat gemeenten doen met landschappelijke waarden? Dat is heel wisselend per gemeente en provincie. Provincie Drenthe is heel actief op dit punt. Er zijn in de praktijk veel voorbeelden waar wat mee kan, maar wat ermee moet is vaak onduidelijk. Mooi voorbeeld binnen de gemeente: Baronnenlijn. Binnen het dorp Heerde niet meer goed zichtbaar, maar nog goed terug te vinden in het landschap. Tekstuele opmerking document “Gemeente ’t Harde” is nu gemeente Elburg ( zie blz. 2). 

Hoe nu verder? Advies om een uitleg over belang landschappelijke waarden op te nemen. Net als voorbeelden van krachtige landschappelijke structuren. Kennis van deze structuren kan de wethouder(s) helpen Heerde zich ruimtelijk (verder) te ontwikkelen. Een voorbeeld: Van Meurspark (bijzonder vormgeving vanuit het verleden: een wiebertje). Oproep om ook aandacht te schenken aan zonnevelden/windmolenparken.

JS meldt dat op de Veluwe voor nu geen windmolenparken kunnen worden aangelegd  in verband met de wespendief. AB werkt tekst verder uit: belang en doel tekst, structuren aanvullen (o.a. met foto's) (actiepuntenlijst). 

Volgende vergadering op de agenda, waarbij ook wordt gekeken hoe dit document wordt aangeboden aan de wethouders Van Ommen en Nienhuis.

7. Borgen monumentale waarden - rol commissie

Vervolg op verslag 28 november 2022, punt 7. 

Verslag: Niet voldoende geborgd binnen de gemeente Heerde. SvdB oppert om een top 5 van locaties op te stellen waar de commissie de aandacht wil vestigen Denk bijvoorbeeld aan het kerkplein met oude muziektent. Dit onderwerp kan dan ook verwoord worden in het jaaroverzicht. Essentie van het verhaal van ons erfgoed. Voorstel voor een vast agendapunt "Piekerplekken". Eind van dit jaar een toplijst hebben. 

Een korte termijn strategie bij bijzondere gebouwen die geen bescherming genieten: aandacht hiervoor vragen. De lange termijn strategie is om in te zetten op uitbreiding van het aantal beschermde gebouwde monumenten. Hierbij landschapswaarden niet vergeten. RP meldt dat de Omgevingsvisie Gemeente Heerde in concept klaar is.

8. Rondvraag

Verslag: SvdB meldt dat het Gelders Genootschap werkt aan een protocol over ongevraagd advies door monumenten/erfgoedcommissies aan het college.

9. Sluiting

FB sluit onder dankzegging de vergadering.