Gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan bestaat er geen mogelijkheid om de onderhoudskosten van uw monument af te trekken van de belasting. U kunt wel financiële ondersteuning krijgen via:

  • Een cultuurfonds-hypotheek. Dit is een lening via het Nationaal Restauratiefonds met een lage rente voor onderhoud of restauratieplannen aan uw gemeentelijk monument. Nationaal Restauratiefonds werkt hierin samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds.
  • Een subsidiebijdrage van de provincie Gelderland. Sinds 2013 worden provinciale subsidies voor gemeentelijke monumenten verstrekt via de gemeente. De gemeente vraagt hiervoor jaarlijks een budget aan. Bij de afhandeling van de gemeentelijke subsidieaanvraag wordt gelijktijdig de provinciale bijdrage afgehandeld. Deze bedraagt momenteel 50% van de gemeentelijke subsidiebijdrage.
  • Een subsidiebijdrage van de gemeente. De gemeente heeft een jaarlijks subsidiebudget voor een bijdrage in de kosten in onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Voor onderhoud is dit 20% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,--. Eénmaal per 5 jaar. Voor restauratie is dit 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,--. Eénmaal per 15 jaar.

De subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten is bedoeld als tegemoetkoming in de meerkosten die voor de instandhouding van het monument worden gemaakt. Aan de uitvoering van de werkzaamheden kunnen speciale voorschriften verbonden worden.

De subsidie kan worden aangevraagd voor zowel vergunningvrije als de vergunningplichtige werkzaamheden.

Let wel, indien de werkzaamheden vergunningplichtig zijn, dan mag niet eerder worden gestart met de werkzaamheden dan nadat de benodigde omgevingsvergunning is verleend. Voor complexen is er een aanvullende regeling opgenomen.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen wanneer u restauratie- of onderhoudswerkzaamheden aan uw gemeentelijk monument gaat uitvoeren. Dit kan op basis van de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2017’ en de aanvullende regeling Instandhouding gemeentelijke monumenten (pdf, 287Kb).

De subsidie vraagt u aan met onderstaand aanvraagformulier.

U moet dit formulier voor 1 juni indienen in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin u de werkzaamheden uitvoert. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot dat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Aanvragen die na 1 juni worden ingediend, worden alleen in behandeling genomen als het vastgestelde subsidieplafond nog niet is bereikt en uitstel van de werkzaamheden niet mogelijk is (spoed/onvoorzien).

Na afloop van de werkzaamheden meldt u dat de werkzaamheden gereed zijn. Deze melding doet u met onderstaand formulier. Dit formulier moet voor 1 december van het jaar waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd, ingediend worden bij de gemeente.

Meer informatie