Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op woensdagavond 25 november vanaf 17.30 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera). Excuses voor het ongemak.

Bedrijven- en sportterreinen Heerde en herhaalde bekendmaking Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder, opnieuw vastgesteld bestemmingsplan

Het college van Heerde maakt bekend, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 en 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht, dat de gemeenteraad op 27 januari 2014 het bestemmingsplan Bedrijven- en sportterreinen Heerde opnieuw gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Reden nieuwe vaststelling bestemmingsplan

Op grond van artikel 6.19 Algemene wet bestuursrecht heeft de gemeenteraad in de vergadering van 27 januari 2014 besloten het besluit van 11 november 2013 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Bedrijven en Sportterreinen Heerde” in te trekken en een nieuw besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan te nemen. Met dit nieuwe besluit worden de geconstateerde gebreken in het eerder ter inzage gelegde bestemmingsplan hersteld.

Doel van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Bedrijven- en sportterreinen Heerde is opgesteld voor de bedrijven- en sportterreinen in Heerde. Het plangebied wordt aan de oostkant begrensd door de Zwolseweg. Aan de zuidkant wordt het plangebied globaal begrensd door de Sportlaan en de rand van het bedrijventerrein. Aan de westkant lopen de plangrenzen grotendeels over de Kamperzijweg en de 1e Hoornerveenseweg. Aan de noordkant loopt de begrenzing over onder meer de Eeuwlandseweg, de Veldweg en de 1e Hoornerveenseweg, waarbij een deel van het plangebied bijna tot aan de Koerbergseweg loopt. Het bestemmingsplan is opgedeeld in een conserverend gedeelte en een ontwikkelingsgericht gedeelte. Het conserverende gedeelte is opgesteld voor de bestaande bedrijven- en sportterreinen ten noorden van de kern Heerde. Het ontwikkelingsgerichte gedeelte ziet toe op een planologische regeling voor:

  • kleinschalige bedrijvigheid in het gebied ten zuiden van de nieuwe gemeentewerf aan de Veldweg;
  • 5 nieuwe woonkavels met een beperkte werkfunctie aan de zuidzijde van de Eeuwlandseweg nabij de Veldweg (wonen plus);
  • de ontwikkeling van een bedrijvencluster langs de Zwolseweg ten zuiden van de Eeuwlandseweg waar zich showrooms kunnen vestigen;
  • een woon-werklandschap ten noorden van de Eeuwlandseweg.

Wijzigingen

Onder andere de volgende wijzigingen zijn aangebracht:

  • de geluidswal grenzend aan het perceel Eeuwlandseweg 9 te Heerde loopt in de volle lengte van het perceel Boverhoff door;
  • de groenstrook langs de zuidzijde van de Eeuwlandseweg is verbreed tot minimaal 8 meter;
  • de geconstateerde gebreken zijn hersteld, zoals het niet verwijderen van de afwijkingsbevoegdheid om een hogere milieucategorie toe te kunnen staan, is verwijderd voor de nieuw te ontwikkelen (bedrijfs)percelen;
Daarnaast waren al de volgende wijzigingen aangebracht:
  • enkele zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen op perceelsniveau en op met name de ontwikkelingsgerichte planonderdelen;
  • ambtelijke wijzigingen, zoals een opname van een gevelrooilijn voor de uitbreidingen van het bedrijventerrein ten zuiden van de Eeuwlandseweg en een andere wijze van het bestemmen van risicovolle inrichtingen.

Voor een compleet overzicht van alle aangebrachte wijzigingen wordt verwezen naar het betreffende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Besluit hogere waarde

Het college van Heerde maakt ingevolge het bepaalde in artikel 110 en verder van de Wet geluidhinder bekend dat zij op 2 oktober 2013 een hogere grenswaarde vast hebben gesteld van 57 dB voor de te bouwen woningen in de 1e-lijns bebouwing en een hogere grenswaarde van 52 dB voor woningen in de 2e-lijns bebouwing ten opzichte van de Zwolseweg, ten behoeve van de ontwikkeling van het woonwerklandschap ten noorden van de kern Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie A, nummers 2816 en 2818 t/m 2820.

Uit het akoestisch onderzoek van Bijvoets Bouw en- geluidsadvisering met werknummer 12.035 en gedateerd op 6 juni 2012, is gebleken dat de geluidsbelasting ter plaatse van de in het bestemmingsplan opgenomen ontwikkelingen op de Hoorner Enk hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, vanwege het wegverkeerslawaai van de Zwolseweg. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.