Bedrijven- en sportterreinen Wapenveld Zuid (De Vlijt)

Het college van Heerde maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 30 september 2013 het bestemmingsplan Bedrijven- en sportterreinen Wapenveld Zuid (De Vlijt) gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan Het bestemmingsplan Bedrijven- en sportterreinen Wapenveld Zuid (De Vlijt) omvat het bestaande bedrijventerrein ten zuiden van molen De Vlijt in Wapenveld en de aangrenzende sportterreinen. Het plan is opgesteld om te voldoen aan de wettelijke vereiste om op 1 juli 2013 te beschikken over een actueel bestemmingsplan. Dit plan is een conserverend bestemmingsplan. Dit betekent dat de huidige situatie opnieuw planologisch wordt vastgelegd en niet in nieuwe ontwikkelingen wordt voorzien.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het bestemmingsplan enkele wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de wijze waarop risicovolle inrichtingen zijn bestemd;
  • de correcte opname van de bestaande gasleidingen op de verbeelding;
  • herstellen van enkele omissies.

Voor een compleet overzicht van alle aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar het betreffende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.