Bedrijventerrein Wapenveld-Noord, vastgesteld bestemmingsplan

Het college van Heerde maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 16 december 2013 het bestemmingsplan Bedrijventerrein Wapenveld-Noord gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Wapenveld-Noord omvat het bedrijventerrein ten noorden van Wapenveld en kan worden opgedeeld in een conserverend en een meer ontwikkelingsgericht gedeelte. Het ontwikkelingsgerichte gedeelte ziet toe op het voormalige BPF-terrein (Berghuizer Papier Fabriek). Dit terrein wordt bijna in het geheel (12ha) getransformeerd tot ecologische verbindingszone. Een gedeelte van de herontwikkeling is overigens ook voorzien in het grondgebied van de gemeente Hattem. Hiervoor wordt een apart bestemmingsplan vastgesteld door de gemeente Hattem.

Bij het toekennen van een conserverende regeling voor het gehele bestaande bedrijventerrein is de milieucategorie gemaximaliseerd tot 3.2. Dit betekent dat alleen bedrijfsactiviteiten met een maximale milieucategorie 3.2 zijn toegestaan, uitgezonderd bestaande activiteiten die nu al hoger zijn. Deze bedrijven zijn specifiek op de verbeelding aangeduid.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. Dit betreft onder andere:

  • de wijze waarop risicovolle inrichtingen zijn bestemd;
  • het herstellen van enkele omissies;
  • een gedeeltelijke instemming met de ingediende zienswijzen die met name betrekking hebben op perceelsniveau.

Voor een compleet overzicht van alle aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar het betreffende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.