Beheersverordening Wapenveld-Dorp, bekendmaking vaststelling

Het college van Heerde maakt bekend dat de raad van Heerde op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in de openbare vergadering van 11 september 2017 de beheersverordening Wapenveld-Dorp, met identificatienummer NL.IMRO.0246.211BHVERWPNVLDDORP-va01 heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan Wapenveld-Dorp uit 2007 moet worden vernieuwd. Dit omdat een bestemmingsplan volgens de regelgeving elke 10 jaar geactualiseerd moet worden. Voor Wapenveld-Dorp is een beheersverordening opgesteld.

Een beheersverordening komt grotendeels overeen met een conserverend bestemmingsplan. In de beheersverordening wordt de bestaande planologische situatie vastgelegd. Het opstellen van de beheersverordening is een “technische exercitie” geweest waarbij de in de periode 2007-2017 opgestelde partiële herzieningen, afwijkingen omgevingsvergunning en artikel 19 WRO vrijstellingen zijn verwerkt.

Omdat er weinig nieuwe ontwikkelingen in het gebied zijn voorzien, is er voor gekozen om een beheersverordening op te stellen in plaats van een bestemmingsplan. Een beheersverordening heeft geen verplichte voorbereidingsprocedure zoals een bestemmingsplan. Tegen het besluit tot vaststelling van een beheersverordening is geen bezwaar of beroep mogelijk op grond van artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht.

Het verordeningsgebied is hoofdzakelijk gelegen tussen de Flessenbergerweg, Kanaaldijk, Klapperdijk en Groteweg. Tevens maken de gebieden Bruggenhoek – ten zuidoosten van de kern Wapenveld gelegen - en Ossenkamp – ten noordoosten van de kern Wapenveld - deel uit van het verordeningsgebied. Voor het verordeningsgebied is aangesloten bij de plangrens van het bestemmingsplan Wapenveld-Dorp 2007. Door middel van de beheersverordening wordt de bestaande planologische situatie vastgelegd.

Bekendmaking en inwerkingtreding

De bekendmaking van het vaststellingsbesluit vindt plaats door middel van deze kennisgeving in de Schaapskooi en in de Staatscourant. De beheersverordening Wapenveld-Dorp met identificatienummer NL.IMRO.0246.211BHVERWPNVLDDORP-va01 treedt in werking met ingang van de dag na deze bekendmaking. Tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening kan op grond van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Meer informatie

De beheersverordening Wapenveld-Dorp met identificatienummer NL.IMRO.0246.211BHVERWPNVLDDORP-va01 is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via onderstaande links: