Afwijkingen Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Het college van Heerde maakt bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning Afwijkingen Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van Heerde maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen. Met deze omgevingsvergunning worden inrichtingsmaatregelen in de Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld, die zonder omgevingsvergunning of in afwijking van de hiervoor in het Rijksinpassingsplan aangewezen bestemmingen zijn gerealiseerd, alsnog vergunning technisch geregeld.

Op 15 februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten hiervoor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

Inzagetermijn

U kunt de stukken inzien van 10 maart 2021 tot en met 20 april 2021. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. De ontwerp omgevingsvergunning staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.915BUOHoogwtrgeul-ON01) en onderstaand:

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via Jop van der Wee, (0578) 69 94 94.