Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Nachtegaalweg 48 te Wapenveld

Het college van Heerde maakt bekend dat er geen milieueffectrapport nodig is voor de realisatie van zes woningen op het perceel Nachtegaalweg 48 te Wapenveld en dat het besluit met de daarbij behorende stukken ter inzage liggen. Dit op grond van artikel 7.19 lid 4 van de Wet milieubeheer (Wm) en artikel 3:42 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het college is van mening dat uit de opgestelde aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Het opstellen van een milieueffectrapport is dan ook niet noodzakelijk.

Inzagetermijn

U kunt de stukken van 3 april tot en met 15 mei inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde. U kunt de stukken onderstaand ook inzien.

Zienswijze

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan.