Omgevingsvergunning Motorsportvereniging Noord-Oost Veluwe (MOV NOV)

Het college van Heerde maakt bekend dat zij op 13 juni 2022 een omgevingsvergunning heeft verleend voor: het afwijken van het bestemmingsplan op het perceel Kamperweg 78c in Heerde, te weten: 

  1. Verruiming aantal rij-uren per week van 14 naar 21 in de periode april – oktober;
  2. Verruiming maximale bebouwingsoppervlakte van 450 m² naar 1000 m²;
  3. Toestaan van sportgerichte gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde nevenactiviteiten, waaronder rijden met SUV’s en loop-/mountainbiketrainingen. 

Aanvullingen op de activiteit 'milieu'

Naast de ruimtelijke onderdelen worden er ook enkele aanvullingen op de “milieuvergunning” verleend. Deze aanvullingen hebben vooral betrekking op praktische- en ondergeschikte gebruiksonderdelen die geen bezwaar opleveren. De activiteit crossen op de aarden (geluid)wal is ook verleend.

Activiteit ‘bouwen’

Vergunning is verleend voor het realiseren van een wasplaats, voor een tweetal gastanks en voor een opslagplaats voor gasflessen.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken inzien

Van woensdag 13 juli 2022 tot en met dinsdag 23 augustus 2022.  De vergunning is onherroepelijk als de beroepstermijn van zes weken is verstreken en binnen deze termijn geen beroep is ingesteld.

Bent u het niet eens met onze beslissing? 

Als u op tijd een geldige zienswijze heeft ingediend, maar ook als u een belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.