Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen, ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) en Ontwerp Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Soerelseweg 9-11

De gemeenteraad van Heerde heeft op 30 oktober 2023 besloten een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven. De VVGB wordt ter inzage gelegd met de daarbij horende stukken. Dit op grond van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de ontwerp omgevingsvergunning, ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de realisatie van 6 appartementen en een vrijstaande woning. 

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 

De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2023 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van 6 appartementen en een vrijstaande woning. Deze ontwikkeling past niet in het bestemmingsplan. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Met een VVGB en ruimtelijke onderbouwing kan op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3, Wabo afgeweken worden van het bestemmingsplan.

Ontwerp Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Het college van Heerde maakt ook bekend dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder het voornemen heeft een hogere grenswaarde vast te stellen voor het te bouwen appartementengebouw. 

U kunt de stukken inzien

Dat kan van 15 november 2023 tot en met 27 december 2023 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt de stukken in diezelfde periode ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (Soerelseweg 9-11) en hieronder bekijken.

U kunt tot en met 27 december 2023 uw zienswijze geven

Dit kunt u op 3 manieren doen:

  • U stuurt een brief naar de gemeenteraad (Postbus 175, 8180 AD Heerde). 
  • U dient uw zienswijze in via www.heerde.nl/zienswijze.
  • U geeft uw zienswijze in een gesprek. Voor een afspraak hiervoor kunt u bellen met Robin ten Have, via 0578 – 69 94 94.