Ontwerp bestemmingsplan De Steeg 18 in Wapenveld

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan De Steeg 18 Wapenveld met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het erf aan De Steeg 18 in Wapenveld te herontwikkelen van agrarisch naar wonen in het kader van de regeling voor functieverandering. Het plan omvat de sloop van agrarische gebouwen en de bouw van één vrijstaande woning met bijgebouw.

Inzagetermijn

U kunt de stukken inzien tot en met 14 juni 2022. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.867BUWSTEEG18-ON01) en is hieronder in te zien.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via Wim Boerée, (0578) 69 94 94.