Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp-vvgb, Wapenvelder Kerkweg ongenummerd

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van één nieuwe woning aan de Wapenvelder Kerkweg ongenummerd, planidentificatienummer NL.IMRO.0246.618ONTWvKerkweg-ON01, met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van Heerde maken bekend dat zij voornemens zijn de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Inzage stukken van 22 december 2021 tot en met 1 februari 2022

Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. De omgevingsvergunning staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.618ONTWvKerkweg-ON01) en zijn dan onderstaand in te zien.

U kunt uw zienswijze indienen bij het college van Heerde

Doe dit binnen de genoemde termijn. Indienen kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via Jasper Mijnheer of Marco Lipke, (0578) 69 94 94.