Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied West, Nieuw Ennerveld”

Het college van Heerde maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied West, Nieuw Ennerveld”, planidentificatienummer: NL.IMRO.0246.911BUWEnnerveld-ON01, met bijbehorende stukken ter inzage ligt. 

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West, Nieuw Ennerveld voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het herontwikkelen van het recreatieterrein Ennerveld op het perceel Molenweg 1 te Heerde. Een groot deel van het recreatieterrein wordt teruggegeven aan de natuur. Op het resterende deel zullen onder andere 77 recreatiewoningen en een multifunctioneel receptiegebouw worden gerealiseerd, met aanvullende voorzieningen zoals wandelpaden, parkeerplaatsen en een uitkijktoren. 

Inzagetermijn

U kunt de stukken van woensdag 10 maart 2021 tot en met dinsdag 20 april 2021 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl en is onderstaand in te zien:

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via M. Korte, (0578) 69 94 94.