Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West, Wapenvelder Kerkweg 10

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West, Wapenvelder Kerkweg 10, met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woning op het perceel Wapenvelder Kerkweg 10 te Heerde. Ter plaatse is al een woning toegestaan, echter de positie van de nieuwe woning wordt verlegd ten opzichte van de geldende bouwregels waardoor een bestemmingsplanherziening nodig is.

Inzagetermijn

U kunt de stukken van 20 februari tot en met 3 april 2019 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.910BUWWapkerkweg10-ON01) en onderstaand:

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via de heer M. Korte, (0578) 69 94 94.