Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West, herziening Kerkdijk 5

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West, herziening Kerkdijk 5, planidentificatienummer NL.IMRO.0246.BPKerkdijk5-ON01, met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West, herziening Kerkdijk 5 voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het omvormen van een bedrijfswoning naar een reguliere woning op het perceel Kerkdijk 5 te Heerde. 

Inzagetermijn

U kunt de stukken inzien van 24 maart 2021 tot en met 4 mei 2021. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.BPKerkdijk5-ON01) en zijn onderstaand te bekijken.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via Jasper Mijnheer, (0578) 69 94 94.