Ontwerpbestemmingsplan De Stege 10 Veessen

Bijlage Toelichting - Verkennend bodemonderzoekHet college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan De Stege 10 Veessen met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het erf aan De Stege 10 in Veessen te herontwikkelen van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ in het kader van de regeling voor functieverandering. Het plan omvat de sloop van agrarische gebouwen en de bouw van één vrijstaande woning met bijgebouw. 

Inzagetermijn

U kunt de stukken inzien van 21 april tot en met 1 juni 2021. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.914BUODESTEGE10-ON01) en is onderstaand in te zien. 

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via Jop van der Wee, (0578) 69 94 94.