Ontwerpbestemmingsplan Herziening 2e Hoornerveenseweg 12

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Herziening 2e Hoornerveenseweg 12”, planidentificatienummer: NL.IMRO.0246.615ONT2eHVWEG12-ON01 met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan Herziening 2e Hoornerveenseweg 12 voorziet in een planologisch-juridisch kader voor het realiseren van één nieuwe woning in combinatie met landschapsinvesteringen op het perceel ten westen van de 2e Hoornerveenseweg 12, kadastraal bekend als Heerde, sectie A, 2571. 

Inzagetermijn

U kunt de stukken van 15 september 2021 tot 27 oktober 2021 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.615ONT2eHVWEG12-ON01) en is onderstaand in te zien.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via Jasper Mijnheer, (0578) 69 94 94.